β-hydroxybutyrát (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     <  0,25  mmol/L  

Kraus FB, Kocijancic M, Kluttig A, Ludwig-Kraus B. Test validation, method comparison and reference range for the measurement of β-hydroxybutyrate in peripheral blood samples. Biochem Medica. 2020;30(1).

_ Kontrola antikoagulační léčby - obecně
_ Panel dif. dg. patologického PT (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
_Likvor - výpočty (Csf + S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
_Likvor - základní
_Urolitiáza metafylaxe

viz podřazené metody

ABR a krevní plyny (B)
ADAMTS13 aktivita (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     40,0-130,0  %  
ADAMTS13 inhibitor (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

> 15,0 U/mL - inhibitor přítomen

12,0-15,0 U/mL - inhibitor hraniční

< 12,0 U/mL - inhibitor nepřítomen

Adenosindeamináza (Pu)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,05 μkat/L  

Příbalový leták firmy Diazyme

Agregace destiček impedančně (B)

 viz podřazené metody

Agregace destiček opticky (P)

viz podřazené metody

Agregace destiček po ADP - impedančně (B)

 

RozmezíJednotka
38-141 U

Účinná protidestičková léčba: ADPtest HS < 25 U 

Agregace destiček po ADP - opticky (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   15-150 82-95 %  

 

Agregace destiček po ADP - opticky inklinace (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   15-150 113–196 %/min  

 

Agregace destiček po ASPI - impedančně (B)
RozmezíJednotka
86-162

U

 Účinná protidstičková léčba: ASPItest < 30 U

Agregace destiček po kolagenu - opticky (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   15-150 86-101 %  

 

Agregace destiček po kolagenu - opticky inklinace (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   15-150 119–207 %/min  

 

Agregace destiček po kys. arachid. - opticky (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   15-150 84-96 %  

 

Agregace destiček po kys. arachid. - opticky inklinace (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   15-150 85–205 %/min  

 

Agregace destiček po ristocetinu - korekce - opticky (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Agregace destiček po ristocetinu - korekce - opticky inklinace (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Agregace destiček po ristocetinu - opticky inklinace (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    69–182 %/min  
Agregace destiček po ristocetinu max - opticky (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    81–105 %  
Agregace destiček po ristocetinu opticky (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

 

Agregace destiček po ristocetinu ředěný - max - opticky (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Agregace destiček po ristocetinu ředěný - opticky inklinace (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Agregace destiček po TRAP - impedančně (B)
RozmezíJednotka
97-159 U

 

Akantocyty (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     <   0,05    

 ≥ 0,05, tj. ≥ 5 % akantocytů = pozitivní nález

Doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP k diagnostice chronického on. ledvin (odhad GF a vyšetřování proteinurie) 2014, dostupné on-line na www.cskb.cz

 

Alaninaminotransferáza (ALT) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–18 let ≤ 0,5 µkat/l  
Ženy > 18 let ≤ 0,8    
Muži > 18 let ≤ 1,2    

Ridefelt P., Hilsted L., Juul A., Hellberg D., Rustad P.: Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components – merging of studies from Denmark and Sweden. Scand J Clin Lab Invest 2018, 78(5): 365-372.

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Rustad P., Felding P., Franzson L. et al.: The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004, 64: 271-284.

 

Albumin - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 30 mg/d  

Zima, T., Racek, J., Tesař, V., Viklický, O., Teplan, V., Schück, O., … Friedecký, B. (2014). Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin. Biochem. Metab. Retrieved from http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2014/2014-3/KBM_3_2014_Dop-ledviny-139.pdf

 

Albumin (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 18 let < 0,35 g/l  
  > 18 let < 0,4    

 

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 1312. ISBN: 3-9805215-4-0.

Hegen H, Auer M, Zeileis A, Deisenhammer F. Upper reference limits for cerebrospinal fluid total protein and albumin quotient based on a large cohort of control patients: implications for increased clinical specificity. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 2015;54(2):285–292.

Albumin (ELFO) (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 0,590–0,800    
  1 měsíc–1 rok 0,600–0,830    
  1–15 let 0,550–0,700    
  > 15 let 0,530–0,650    

 

Racek, J. et al: Klinická biochemie. Galén, Praha, 2006, ISBN 80-7262-324-9.

Albumin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–15 dnů 34–47 g/l  
  15 dnů–1 rok 30–53    
  1 rok–8 let 41–52    
  8–15 let 43–54    
  15–19 let 41–57    
  > 19 let 37–52    

 

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Vlastní soubor zdravých dobrovolníků (CEPHA).Albumin (Pu,…)

-

Albumin (U)

Obvykle je nutné koncentraci v moči vztáhnout k nějakému standardu, abychom mohli kvantifikovat (a tudíž uvádět nějaké referenční rozmezí). V současné době se doporučuje vztahovat koncentraci albuminu ke kreatininu (poměr albumin/kreatinin - viz tam).

 

Albumin/kreatinin (ACR) (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 3,0 g/mol

 zdrojové metody vydáváme v mg (albumin v moči) a mmol (kreatinin v moči), podle doporučení ČSKB však jednotku zjednodušujeme na g/mol;

stejnou mez používáme i u dětí, i když literatura uvádí zanedbatelně vyšší hodnoty (3,4 g/mol).

Dospělí

Děti

 • Larkins, N. G., Teixeira-Pinto, A., & Craig, J. C. (2019). A narrative review of proteinuria and albuminuria as clinical biomarkers in children. Journal of Paediatrics and Child Health, 55(2), 136–142. https://doi.org/10.1111/jpc.14293
Alfa-1-antitrypsin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,90–2,00 g/l  

Burtis C. A, Ashwood E. R., Bruns D. E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W. B. Saunders Comp. 2012: str. 2256. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

Alfa-amyláza (AMS) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–15 dnů ≤ 0,2 µkat/l  
  15 dnů–13 týdnů ≤ 0,4    
  13 týdnů–1 rok ≤ 1,0     
  > 1 rok ≤ 2,0    

Ridefelt P., Hilsted L., Juul A., Hellberg D., Rustad P.: Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components – merging of studies from Denmark and Sweden. Scand J Clin Lab Invest 2018, 78(5): 365-372.

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Rustad P., Felding P., Franzson L. et al.: The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004, 64: 271-284.

 

Alfa-amyláza (AMS) (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤ 8,0 µkat/l  

Příbalový leták firmy Roche.

 

Alfa 1-globulin (ELFO) (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,020–0,040    

 

Racek, J. et al: Klinická biochemie. Galén, Praha, 2006, ISBN 80-7262-324-9.

Alfa 2-globulin (ELFO) (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 0,060–0,120    
  1 měsíc–1 rok 0,070–0,200    
  1–15 let 0,070–0,150    
  > 15 let 0,080–0,130    

 

Racek, J. et al: Klinická biochemie. Galén, Praha, 2006, ISBN 80-7262-324-9.

Amfetamin - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     1000  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Příbalový leták firmy Dialab.

Amfetaminy semikv. (U)

Cut-off: 1000 µg/l (kalibrováno na d-metamfetamin). Výsledky se vydávají textovou formou:

negativ.slabě POZIT.POZITIV.silně POZIT.
< 1000 1000-1999 2000-4999

≥5000

Příbalový leták firmy ROCHE.

Amikacin (P/S)
PodáníVěkRozmezíJednotkaPoznámka
 1x denně; PŘED   ≤5,0 mg/l  
 1x denně; PO   30-80 mg/l  
 2-3x denně; PŘED   ≤10,0 mg/l  
 2-3x denně; PO   20-30 mg/l  

Optimální koncentrace po podání 8-10x MIC.

Konsenzus ÚKBH. Konkrétní cílové terapeutické hladiny odvisí od místa infekce a povahy inf. agens.

Amiodaron (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,5–2,5 mg/l  Dolní mez dle účinnosti (EKG)

Lee, M. Basic Skills in Interpreting Laboratory Data. American Society of Health-System Pharmacists, 2017. ISBN 9781585285488

Amoniak (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 měsíc ≤ 60 µmol/l  
  1-6 měsíců ≤ 55    
  > 6 měsíců ≤ 50    

U novorozenců je v důsledku nízké aktivity enzymů močovinového cyklu přechodná hyperamonémie
(u nedonošených i vyšší než dvojnásobná).

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 186. ISBN: 3-9805215-4-0.

Amyláza (AMS) (Pu,…)

-

Anion gap
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    14–18 mmol/l  

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 262. ISBN 978-80-247-1221-5 -zároveň zdroj výpočtů

 

 

Anti-HAV IgM (P)

Výsledek se vydává textovou formou jako Pozitivní/Negativní.

set firmy Roche

Anti-HAV celkové (P)

Výsledek se vydává textovou formou jako Pozitivní/Negativní.

Set firmy Roche

Anti-HBc celkové (P)

Výsledek se vydává textovou formou jako Pozitivní/Negativní.

Anti-HBe (P)

Výsledek se vydává textovou formou jako Pozitivní/Negativní.

Anti-HBs (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 10,00 IU/l  

set firmy Roche

Anti-HCV (P)

Výsledek se vydává textovou formou jako Negativní/Hraniční/Pozitivní.

Anti Xa/apixaban (Eliquis) (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Anti Xa/edoxaban (Lixiana) (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Anti Xa/LMWH (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Anti Xa/rivaroxaban (Xarelto) (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Antitrombin (P)

 

VěkRozmezíJednotka
0–1 měsíc 40–90 %
1 měsíc–6 let 80–140  
6–11 let 90–130  
11–16 let 75–135  
> 16 let 80–120  

 

www.hematology.cz

Apatit (St)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
APC rezistence (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   > 18 let  > 2,28  1  

vlastní měření a www.hematology.cz

ApoB/ApoA-I
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
Ženy   ≤0,8 -  
Muži   ≤0,9    

Vaverková, Soška, Rosolová, Ćeška, Cífková, Freiberger, Piťha, Poledne, Štulc, Urbanová, Vráblík: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu, Vnitřní lékařství 2007, 53(2), 181-197, Cor Vasa 2007,49(3),K73-86, Čas. lék. čes. 2007, 146(6),I-XV, DMEV 2007:10(2):106-120, dále mezi Doporučeními na stránkách ČSKB - zároveň zdroj výpočtu (příloha 3).

Apolipoprotein A-I (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 15 let  > 0,80 g/l   
Ženy > 15 let > 1,10    
Muži > 15 let > 1,00    

http://www.sickkids.ca/Caliperproject/About/index.html + konsenzus ÚKBH.

Soška, Zima, Friedecký, Franeková, Buryška, Palička, Jabor, Poledne, Freiberger, Piťha, Rosolová, Štulc, Urbanová, Vaverková, Vráblík, Češka: Společné doporučení ČSKB a ČSAT ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci, KLB a metabolismus, 1/2010, str. 45-46.

Apolipoprotein B (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 1,00 g/l  

Vrablík, Piťha, Bláha, Cífková, Freiberger, Karásek, Kraml, Rosolová, Soška, Štulc, Urbanová: Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií z roku 2019, AtheroRev 2019; 4(3).

Urbanová, Šamánek, Češka, Freiberger, Poledne, Cífková, Vaverková, Rosolová, Soška, Piťha, Štulc, Vrablík: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí a dospívajících vypracované výborem ČSAT, CorVasa 2008, 50(2): K41-47, DMEV 2008, 11(1):43-49.

 

APTT - korekce (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 0,80–1,50 1  
  1 měsíc–1 rok 0,80–1,30    
  1–11 let 0,80–1,20    
  11–16 let 0,80–1,30    
  > 16 let 0,80–1,20    

www.hematology.cz

APTT - poměr (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 0,80–1,50 1  
  1 měsíc–1 rok 0,80–1,30    
  1–11 let 0,80–1,20    
  11–16 let 0,80–1,30    
  > 16 let 0,80–1,20    

www.hematology.cz

APTT (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

APTT aktin - poměr (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 1,00–1,50 1  
  1 den–1 rok 1,00–1,40    
  1–16 let 1,00–1,30    
  > 16 let 0,80–1,20    

www.hematology.cz

APTT aktin (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

 

www.hematology.cz

Aspartátaminotransferáza (AST) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–15 dnů ≤ 2,6 µkat/l  
  15 dnů–2 roky ≤ 1,0    
  2–18 let ≤ 0,8    
Ženy > 18 let ≤ 0,6    
Muži > 18 let ≤ 0,8    

Ridefelt P., Hilsted L., Juul A., Hellberg D., Rustad P.: Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components – merging of studies from Denmark and Sweden. Scand J Clin Lab Invest 2018, 78(5): 365-372.

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Rustad P., Felding P., Franzson L. et al.: The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004, 64: 271-284.

 

Aterogenní index plazmy
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 0,10  -  

Dobiášová, Fröhlich, Aterogenní index plazmy, Clin. Biochem. 2001, 34:583-8 - zároveň zdroj výpočtu.

Fröhlich, Dobiášová, Aterogenní index plazmy, Clin. Chem. 2003,49:1873-1880. 

Bakterie (U)

Bakterie mohou způsobit žlutavý zákal moče.

Barbituráty - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
    300  µg/l Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Příbalový leták firmy Dialab.

Barva (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Base excess extracelulární tekutiny
RozmezíJednotka Poznámka 
(-9,5) - 1,5  mmol/l  pupečník
(-2,5) – 2,5  mmol/l  ostatní

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 261. ISBN 978-80-247-1221-5 - zároveň zdroj výpočtu.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

 

 

 

Bazofily absolutně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,20 10^9/l  

www.hematology.cz

Bazofily mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–15 let 0,00–0,02 1  
  > 15 let 0,00–0,01    

www.hematology.cz

Bazofily relativně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,000–0,020 1  

www.hematology.cz

Bazofily v jiných materiálech relativně (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Bence-Jones bílkovina (U)

Negativní

Benzodiazepiny - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     300  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Příbalový leták firmy Dialab.

Benzodiazepiny semikv.(U)

Cut-off: 300 µg/l (kalibrováno na nordiazepam). Výsledky se vydávají textovou formou

negativ.slabě POZIT.POZITIV.silně POZIT.
< 300 300-599 600-999 ≥1000

Příbalový leták firmy ROCHE.

Beta-2-mikroglobulin (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 2,0 mg/l  

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 685. ISBN: 3-9805215-4-0.

 

Beta-2-mikroglobulin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–60 let 0,80–2,40 mg/l  
  > 60 let 0,90–3,00    

 

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 685. ISBN: 3-9805215-4-0.

Beta-globulin (ELFO) (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 0,040–0,090    
  1 měsíc–1 rok 0,050–0,120    
  1–15 let 0,050–0,130    
  > 15 let 0,090–0,160    

 

Racek, J. et al: Klinická biochemie. Galén, Praha, 2006, ISBN 80-7262-324-9.

Beta-trace protein (P/S)
Rozmezí
 ≤0,7 mg/l

 

Beta-trace protein (sekret)

Koncentrace beta trace proteinu (BTP) v sekretu nemá běžná referenční rozmezí. Viz "Klinický popis". Literatura zabývající se interpretací hladiny BTP při diagnostice likvorey:

Petereit HF, Bachmann G, Nekic M, Althaus H, Pukrop R. A new nephelometric assay for β-trace protein (prostaglandin D synthase) as an indicator of liquorrhoea. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001 Jan 9;71(3):347–51. http://jnnp.bmj.com/content/71/3/347.full#F2

Risch L, Lisec I, Jutzi M, Podvinec M, Landolt H, Huber AR. Rapid, accurate and non-invasive detection of cerebrospinal fluid leakage using combined determination of β-trace protein in secretion and serum. Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1–2):169–76. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009898104004607

 

Bezsacharidový transferin (CDT) (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤ 0,02    bezrozměrová jednotka; část z celku (v procentech je to 2 %) 

Výsledky CDT získané pomocí metod kalibrovaných na referenční metodu (HPLC) se nazývají CDTIFCC. Horní hranice referenčního intervalu pro CDTIFCC je 0,017. Navrhovaná mezní hodnota pro CDTIFCC je 0,02. Tato hodnota je založena na horní referenční hranici, ke které je ještě přidaná nejistota měření. To znamená, že výsledek CDTIFCC 0,02 je považován za nejvyšší možnou očekávanou hodnotu bez dlouhodobé nadměrné konzumace alkoholu s ohledem na všechny zdroje nepřesnosti.

Z toho vyplývá, že výsledky analýzy CDTIFCC jsou následující:

CDTIFCC ≤ 0,017 : normální výsledek

CDTIFCC > 0,018 a ≤ 0,02 : neprůkazný výsledek

CDTIFCC > 0,02 : patologický výsledek

 

Wielders, J., Helander, A., Deenmamode, J., Anton, R., Bianchi, V., Weykamp, C., Whitfield, J., Schellenberg, F. (2017). IFCC statement: International standardization of CDT measurement leads to significant changes and improvements in 2018. DOI: 10.13140

Bikarbonát [HCO₃⁻] aktuální

 

RozmezíJednotkaPoznámka
18,0-28,0  mmol/l pupečník
22,0–26,0  mmol/l ostatní

 

 

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 260. ISBN 978-80-247-1221-5 - zároveň zdroj výpočtu.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

 

 

 

Bilirubin (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 arb.j.  
Bilirubin celkový (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den ≤100 µmol/l  
  2–10 dnů ≤200    
  10 dnů–5 let ≤10    
  5–10 let  ≤20    
  > 10 let ≤25    

 

Rennie J, Burman-Roy S, Murphy MS. Neonatal jaundice: summary of NICE guidance. BMJ [Internet]. 2010 May 19 [cited 2021 Jan 8];340. Available from: https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2409

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Rustad P., Felding P., Franzson L. et al.: The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004, 64: 271-284.

 

Bilirubin konjugovaný (P/S)
PohlavíRozmezíJednotkaPoznámka
  ≤ 8,0 µmol/l  

Vlastní soubor zdravých dobrovolníků (CEPHA).

Bilirubin novorozenecký (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotka
  0–1 den ≤100 µmol/l
  1–2 dny ≤150  
  2–10 dnů ≤200  
  10 dnů–5 let ≤15  

Rennie J, Burman-Roy S, Murphy MS. Neonatal jaundice: summary of NICE guidance. BMJ [Internet]. 2010 May 19 [cited 2021 Jan 8];340. Available from: https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2409

Bílkovina semikvantitativně (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 arb.j.  

Semikvantitivní hodnocení a přibližné koncentrace bílkoviny v moči:

1 0,2 - 0,5 g/l
2 0,5 - 1 g/l
3 1 - 3 g/l
4 > 3 g/l
Blasty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,00 1  

www.hematology.cz

Brushit (St)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Buprenorfin - průkaz (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 10  µg/l při překročení - výsledek pozitivní 

Příbalový leták firmy Dialab.

C-reaktivní protein (CRP) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤5 mg/l  

Příbalový leták firmy Roche.

Celková bílkovina (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 2 měsíce < 1,1 g/l  
  2–4 měsíce < 0,8    
  4 měsíce–14 let < 0,3    
  14–18 let < 0,4    
  18–30 let < 0,5    
  > 30 let < 0,6    

Wong M, Schlaggar BL, Buller RS, Storch GA, Landt M. Cerebrospinal Fluid Protein Concentration in Pediatric Patients: Defining Clinically Relevant Reference Values. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000 Aug 1;154(8):827–31.

Hegen H, Auer M, Zeileis A, Deisenhammer F. Upper reference limits for cerebrospinal fluid total protein and albumin quotient based on a large cohort of control patients: implications for increased clinical specificity. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 2015;54(2):285–292.

 

Celková bílkovina (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–15 dnů 51–80 g/l  
  15 dnů–1 rok  43–69    
  1 rok–8 let 59–73    
  > 8 let 63–80    

 

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Vlastní soubor zdravých dobrovolníků.

 

Celková bílkovina (Pu,…)

-

Ceruloplazmin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
Ženy   0,16–0,45 g/l  
Muži   0,15–0,30    

 

Příbalový leták firmy Roche.

 

Citrát - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    > 2,5  mmol/d   

Türk C., Neisius A., Petrik A. et al.: EU Guidelines on Urolithiasis, European Association of Urology 2018, dostupné on-line na https://uroweb.org/guideline/urolithiasis/.

Citrát (U)

Pro posouzení koncentrace citrátů v moči jako rizikového faktoru uroloithiázy je vhodnější provést sběr moče za 24 hodin s výpočtem odpadu citrátů za uvedené odbobí, popř. hodnotit poměr citráty/kreatinin. Proto jsou referenční meze uvedeny pouze u těchto metod.

Citrát/kreatinin (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 5 let > 0,25 mol/mol   
  > 5 let > 0,15 mol/mol  

https://uroweb.org/guideline/urolithiasis/

Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     -0,006 - + 0,010 ml/s  

Rozhodovací meze jsou závislé na natrémii.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 246. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 238. ISBN: 978-80-247-1221-5.Clearance bezsolutové vody
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    -0,027– -0,007 ml/s  

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 246. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 237. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Clearance elektrolytová
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,01–0,03 ml/s  

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 246. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 237. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Clearance kreatininu
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 2 týdny 0,25-0,75 ml/s  
  2 týdny-6 měsíců 0,58-1,43    
  6 měsíců-1 rok 1,05-1,52    
  1-3 roky 1,23-1,97    
  3-13 let 1,57-2,37    
Ženy 13-50 let 1,58-2,67    
Muži 13-50 let 1,63-2,60    
Ženy 50-60 let 1,10-2,10    
Muži 50-60 let 1,20-2,40    
Ženy 60-70 let 0,90-1,80    
Muži 60-70 let 1,05-1,95    
Ženy > 70 let 0,80-1,80    
Muži > 70 let 0,70-1,80    

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 75. ISBN: 80-85047-03-9.

 

Clearance močoviny
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    - ml/s  referenční rozmězí nedává smysl vzhledem k nemožnosti získat referenční populaci

Zdroj výpočtu (clearance obecně):
Racek J. et al., Klinická biochemie, 2. přepracované vydání, Galén, 2006, 329 stran, str. 227.

Clearance osmolální
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,050 ml/s  

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 246. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 237. ISBN: 978-80-247-1221-5.Clearance sodíku
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,011–0,025 ml/s  

Kazda A. a kol.: Kritické stavy. 1. vydání. GALÉN 2012: str. 15 (Jabor 1997). ISBN: 978-80-7262-763-9.

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 237. ISBN: 978-80-247-1221-5. (odvozeno z C el.)

 

Cyklosporin A (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    100–300 µg/l  

Pro koncentraci cyklosporinu neexistuje pevně dané terapeutické rozmezí. Při volbě optimální hladiny je třeba brát v úvahu řadu faktorů jako klinický stav pacienta, typ transplantace, dobu od transplantace, další medikaci atd.

Za toxickou je považována koncentrace > 350 µg/l.

Burtis C. A, Ashwood E. R., Bruns D. E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W. B. Saunders Comp. 2012. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

Cystatin C (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 rok 0,8-1,3 mg/l
 
 
  1-2 roky 0,7-1,2  
  2-11 let 0,7-1,1  
  11-16 let 0,7-1,2  
  > 16 let 0,6-1,1  

Děti

 • Ziegelasch, N., Vogel, M., Müller, E., Tremel, N., Jurkutat, A., Löffler, M., Terliesner, N., Thiery, J., Willenberg, A., Kiess, W., & Dittrich, K. (2019). Cystatin C serum levels in healthy children are related to age, gender, and pubertal stage. Pediatric Nephrology, 34(3), 449–457. https://doi.org/10.1007/s00467-018-4087-z

Dospělí

 • Erlandsen, E. J., & Randers, E. (2018). Reference intervals for plasma cystatin C and plasma creatinine in adults using methods traceable to international calibrators and reference methods. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 32(6). https://doi.org/10.1002/jcla.22433;
Cystin (St)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Cytologický obraz (Csf)
D-dimery (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 0,47–2,47 mg/l FEU  
  1 den–1 měsíc 0,58–2,74    
  1 měsíc–1 rok 0,11–0,42    
  1–11 let 0,09–0,56    
  11–16 let 0,16–0,39    
  16–18 let 0,05–0,42    
  18-55 let 0,00–0,50    
  55-60 let 0,00–0,55    
  60-65 let 0,00–0,60    
  65-70 let 0,00–0,65    
  70-75 let 0,00–0,70    
  75-80 let 0,00–0,75    
  80-85 let 0,00–0,80    
  85-90 let 0,00–0,85    
  90-95 let 0,00–0,90    
  95-100 let 0,00–0,95    
  100-105 let 0,00–1,00    
  105-110 let 0,00–1,05    
  110-115 let 0,00–1,10    
  115-120 let 0,00–1,15    
  > 120 let 0,00–1,20    

www.hematology.cz

Diferenciální počet leukocytů - mikroskopický (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

Diferenciální počet leukocytů - automatický (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

Digoxin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,50-1,20 µg/l Pro pacienty se srdečním selháním jsou optimální koncentrace mezi  0,5-0,8 µg/l, pro pacienty s fibrilací síní mohou být třeba koncentrace pohybující se při horní hranici rozmezí (i vyšší). Nicméně doporučuje se nepřekračovat hladinu 1,2 µg/l.

Pediatričtí pacienti mohou tolerovat vyšší terapeutické hladiny.

Digitalis Investigation Group. The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure. N Engl J Med. 1997 Feb 20;336(8):525-33

Dilutovaný trombinový test/dabigatran (dTT) (Pradaxa) (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
DIRA test
Distribuční křivka erytrocytů (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–15 let 11,5–14,5 %  
  > 15 let 10,0–15,2    

www.hematology.cz

Draslík - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 6 týdnů 1-25 mmol/d  
  6 týdnů-1 rok 15-40    
  1-15 let 20-60    
  > 15 let 30-120    

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 73. ISBN: 80-85047-03-9.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 46. ISBN: 978-80-247-1221-5.


Zdroj výpočtu (odpady obecně):

Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80 -7013-206-X.

Draslík (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 rok 4,2-6,7 mmol/l  
  1-19 let 4,0-5,3    
  > 19 let 3,8-5,2    

Viz Draslík (P/S)

Draslík (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 rok 4,2-6,7 mmol/l  
  1-19 let 4,0-5,3    
  > 19 let 3,8-5,2    

Plazmatická kalémie je přibližně o 0,4 mmol/l nižší než sérová, rozdíl závisí na počtu trombocytů.

 

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Grossi E., Colombo R., Cavuto S., Franzini C.: The REALAB Project: A New Method for the Formulation of Reference Intervals Based on Current Data. Italská multicentrická studie REALAB, Clin Chem 2005, 51(7): 1232 - 1240 (1238).

 

Draslík (Pu,…)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Draslík (U)
Drť (U)
dRVVT konfirmace (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
dRVVT konfirmace korekce (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
dRVVT korekce normalizovaný poměr (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
dRVVT normalizovaný poměr (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
dRVVT screening (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

dRVVT screening korekce (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Elastáza (F)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≥ 200 µg/g  

Příbalový leták ScheBo® Pancreatic Elastase 1 Stool Test

Elektroforéza sérových bílkovin (S)

Slovní interpretace elektroforetického obrazu.

  ELFO typ - příkladyAlb.α1α2βγPoznámka
Monoklonální deformace (biklonální, triklonální)     ↑,↓,N ↑,↓,N ↑,↓,N Diskrétní peak kdekoliv v rozmezí zón α2-γ
Monoklonální gamapatie neprokázána Fyziologický nález N N N N N  
Akutní zánět N,↓   N,↓  
Subakutní zánět ↓,N N,↑    
Chronický zánět ↓,N        
Chron. zánět: deformace γ N,↓ N,↓ N,↓ N, ↑ β-γ můstek
Deficit proteinů bez malnutrice   N,↓     N,↓  
Nefrotický syndrom N,↑ N,↓  
Typ ELFO nelze určit Drobné odchylky zastoupení jedné/více frakcí, nespadající do jiných kategorií.
Nejčastější nálezy:
Bez patologického nálezu Typ nefrotický
Typ akutního zánětu Typ deficitu bílkovin nesouvisející s malnutricí
Typ subakutního zánětu Typ ELFO nelze spolehlivě určit
Typ chronického zánětu Typ monoklonální deformace
Typ chronického zánětu: deformace frakce gama Typ biklonální deformace
-->

 

Eozinofily absolutně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,50 10^9/l  

www.hematology.cz

Eozinofily mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 0,00–0,04 1  
  1 den–1 týden 0,00–0,08    
  1 týden–15 let 0,00–0,07    
  > 15 let 0,00–0,05    

www.hematology.cz

Eozinofily relativně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,000–0,050 1  

www.hematology.cz

Eozinofily v jiných materiálech relativně (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Epitelie dlaždicové (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Epitelie přechodné (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Epitelie renální tubulární (U)

negativní

Erytrocyty (B)

 

PohlavíVěkRozmezíJednotka
  < 3 dny 4,00-6,60 10^12/l
  3 dny-2 týdny 3,90-6,30  
  2 týdny-1 měsíc 3,60-6,20  
  1-2 měsíce 3,00-5,00  
  2-3 měsíce 2,70-4,90  
  3-6 měsíců 3,10-4,50  
  6 měsíců-2 roky 3,70-5,30  
  2-6 let 3,90-5,30  
  6-12 let 4,00-5,20  
Ženy 12-15 let 4,10-5,10  
Muži 12-15 let 4,50-5,30  
Ženy > 15 let 3,80-5,20  
Muži > 15 let 4,00-5,80  

 

 

www.hematology.cz

Erytrocyty (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 10^6/l  

 

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 1312. ISBN: 3-9805215-4-0.

 

Erytrocyty (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0-5 10^6/l  

Počet erytrocytů v 1 µl moče.

Při makroskopické hematurii (okem postřehnutelné) je moč růžová až červená s červenavým až hnědavým zákalem a na dně zkumavky se usazují erytrocyty v podobě červeného sedimentu.

Stanovisko výboru ČSKB ČLS JEP k vydávání výsledků vyšetření moče a močového sedimentu 5/2003, dostupné on-line na www.cskb.cz 

Erytrocyty v jiných materiálech (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Erytropoetin (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    3,0–17,0 U/L (= mU/mL)  

Příbalový leták

Etanol (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 g/l  jde o exogenní, toxickou látku, nelze uvádět referenční rozmezí
Etylglukuronid (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,5 mg/l  

Nanau, R. M., & Neuman, M. G. (2015). Biomolecules and biomarkers used in diagnosis of alcohol drinking and in monitoring therapeutic interventions. In Biomolecules (Vol. 5, Issue 3, pp. 1339–1385). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/biom5031339 

Euglobulinová fibrinolýza (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
0–18 let>2h
>18 let>3
www.hematology.cz
Faktor II (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 35–60 %  
  1 den–1 měsíc 60–90    
  1 měsíc–6 let 70–120    
  6–16 let 60–120    
  16–18 let 60–140    
  > 18 let 70–130    

www.hematology.cz

Faktor IX (P)

 

VěkRozmezíJednotka
0–1 den 35–75 %
1 den–1 měsíc 40–110  
1 měsíc–1 rok 50–125  
1–6 let 50–110  
6–18 let 60–150  
> 18 let 50–150  

www.hematology.cz

Faktor V (P)

 

VěkRozmezíJednotka
0–1 den 50–90 %
1 den–1 měsíc 80–110  
1 měsíc–1 rok 60–120  
1–6 let 60–130  
6–16 let 60–120  
> 16 let 60–140  

www.hematology.cz

Faktor VII (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
0–1 den40–85%
1 den–1 měsíc70–100
1 měsíc–1 rok65–115
1–16 let55–120
>16 let60–130
www.hematology.cz
Faktor VIII (P)

 

VěkRozmezíJednotka
0–1 den 60–140 %
1 den–1 měsíc 60–125  
1 měsíc–1 rok 55–100  
> 1 rok 50–150  

www.hematology.cz

Faktor von Willebrand - aktivita (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–6 let 60–120 %  
  6–11 let 50–145    
  11–18 let 55–150    
  > 18 let 50–150    

www.hematology.cz

Faktor von Willebrand - antigen (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 85–200 %  
  1 den–1 měsíc 65–180    
  1 měsíc–1 rok 65–145    
  > 1 rok 50–150    

www.hematology.cz

Faktor X (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 30–70 %  
  1 den–1 měsíc 55–75    
  1 měsíc–1 rok 50–110    
  1–11 let 45–120    
  11–16 let 50–120    
  > 16 let 70–130    

www.hematology.cz

Faktor XI (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 25–70 %  
  1 den–1 měsíc 40–70    
  1 měsíc–6 let 55–135    
  6–11 let 50–120    
  > 11 let 65–135    

www.hematology.cz

Faktor XII (P)

 

VěkRozmezíJednotka
0–1 den 25–75 %
1 den–1 měsíc 35–70  
1 měsíc–6 měsíců 40–100  
6 měsíců–1 rok 55–100  
1–6 let 65–130  
> 6 let 60–140  

www.hematology.cz

Faktor XIII (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

Kvalitativní test dokáže odhalit pouze klinicky významné snížení hladiny FXIII, na mírný deficit není citlivý. Detekční limit tohoto testu není přesně stanoven, ale pohybuje se mezi < 0,5-5 % aktivity FXIII.

Fenobarbital (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    10,0–40,0 mg/l  

Milan Grundmann, Ivana Kacířová: Terapeutické monitorování hladin antiepileptik I. - obecné zásady, „stará“ antiepileptika, Klin Farmakol Farm 2016: 30(2): 9-15

Fentanyl - průkaz (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 20  µg/l  při překročení výsledek jako pozitivní

Příbalový leták "DIAQUICK" firmy Dialab.

Fenytoin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    10,0–20,0 mg/l U pacientů s hypoalbuminémií (≤30 g/l) se doporučuje provést korekci naměřené hladiny - viz níže.

Příbalový leták - Roche

Feritin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 měsíc 150,0-970,0 µg/l  
  1-6 měsíců 10,0-580,0    
  6 měsíců-15 let 15,0-100,0    
Ženy 15-19 let 5,0-115,0    
Muži 15-19 let 20,0-170,0    
Ženy > 19 let 10,0-260,0    
Muži > 19 let 20,0-510,0    

Koncentrace feritinu je závislá na pohlaví a věku. Ženy v premenopauzálním období mají koncentrace nižší než muži. Feritin významně klesá v těhotenství a po porodu. U dětí jsou hladiny feritinu nižší než u dospělých.

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Grossi E., Colombo R., Cavuto S., Franzini C.: The REALAB Project: A New Method for the Formulation of Reference Intervals Based on Current Data. Italská multicentrická studie REALAB, Clin Chem 2005, 51(7): 1232 - 1240.

 

Fibrinogen (P)

 

VěkRozmezíJednotka
0–1 rok 1,50–3,40 g/L
1–6 let 1,70–4,00  
6–11 let 1,55–4,00  
11–16 let 1,55–4,50  
16–18 let 1,60–4,20  
> 18 let 1,80–4,20  

www.hematology.cz

Fosfatáza alkalická (ALP) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–15 dnů  1,4–4,1 µkat/l  
  15 dnů–1 rok  2,0–7,8    
  1–10 let  2,4–5,6    
  10–13 let  2,2–7,0    
Ženy 13–15 let  1,0–4,2    
Muži 13–15 let  1,9–7,8    
Ženy 15–17 let  0,8–2,0    
Muži 15–17 let  1,4–5,5    
Ženy 17–19 let  0,8–1,5    
Muži 17–19 let  0,9–2,5    
Ženy > 19 let  0,6–1,7    
Muži > 19 let  0,7–2,2    

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Příbalový leták firmy Roche.

 

Fosfor - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    13–42 mmol/d  

 

Příbalový leták firmy Roche.

Zdroj výpočtu (odpady obecně): 

Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80- 013-206-X.

 

Fosfor anorganický (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–31 dnů 1,25–2,50 mmol/l  
  1 měsíc–1 rok 1,15–2,15    
  1–13 let 1,00–2,00    
  13–16 let 1,00–1,80    
  16–18 let 1,00–1,60    
  > 18 let 0,70–1,70    

 

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 160-161. ISBN 978-1-59425-067-5.

Rustad P., Felding P., Franzson L. et al.: The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004, 64: 271-284.

 

Fosfor anorganický (U)

Pro koncentraci fosforu v jednorázovém vzorku moči referenční meze nepoužíváme.

Fosfor/kreatinin (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 rok 1,2–19,0  mol/mol  
  1–3 roky 1,2–14,0    
  3–7 let 1,2–8,0    
  7–10 let 1,2–3,6    
  10–14 let 0,8–3,2    
  14–17 let 0,8–2,7    
  > 17 let 0,4–2,5    

Matos V., Melle G., Boulat O. et al.: Urinary phosphate/creatinine, calcium/creatinine and magnesium/creatinine ratios in a healthy pediatric population. J Pediatr 1997, 131(2): 252-257.

Damasiewicz M., Lu Z., Chadban S. et al.: Determination of a urinary phosphate to creatinine ratio reference interval in a general population based cohort of australian adults. Kidney Int Reports 2019, 4(7) Suppl.: S142-S143.

 

Fragilita kapilár - Rumpel-Leede test (Pt)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    <10 petechie  
Frakční exkrece amylázy
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≥ 0,010   -  

Pozn.: ≥ 1 %

 

Racek J. et al.: Klinická biochemie. Galén 2006: str. 87. ISBN 80-7262-324-9.

Zdroj výpočtu (FE obecně): 

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 240. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Frakční exkrece draslíku
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,04–0,19 -  

Referenční rozmezí v %: 4 - 19 %

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 246. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 242. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Frakční exkrece fosforu
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,05–0,20  -  

Referenčí meze v %: 5 - 20 %

 

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 246. ISBN 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu (FE obecně): 

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 240. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Frakční exkrece hořčíku
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,03–0,08 1  

Referenční rozmezí v %: 3 - 8 %

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 60. ISBN 978-80-247-1221-5 -zároveň zdroj výpočtu.

 

 

Frakční exkrece chloridů
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,003–0,020 -  

Výsledek v %: 0,3 - 2 %

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 246. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 242. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Frakční exkrece kyseliny močové
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,040–0,120 -  

Referenční rozmezí v %: 4 - 12 %

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 246. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 243. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Frakční exkrece močoviny
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,25 –0,63    bezrozměrové číslo; část z celku

Referenční rozmezí v %: 25 - 63 %

Jabor A. a kol., Vnitřní prostředí, GRADA, 1. vydání, 2008. ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 246.

Zdroj výpočtu:
Jabor A. a kol., Vnitřní prostředí, GRADA, 1. vydání, 2008. ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 243.

Frakční exkrece osmolální
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,035 -  

Referenční rozmezí v %: ≤ 3,5 %

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 246. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 242. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Frakční exkrece sodíku
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,004–0,012      -  

Referenční rozmezí v %: 0,4 - 1,2 %

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 246. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 241. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Frakční exkrece vápníku
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤ 0,05  -  

Referenční meze v %: ≤ 5 %

 

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 246. ISBN 978-80-247-1221-5.

Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi.

Zdroj výpočtu (FE obecně): 

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 240. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Frakční exkrece vody
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,004–0,020    bezrozměrová jednotka; část z celku

Referenční rozmezí v %: 0,4 - 2 %

Jabor A. a kol., Vnitřní prostředí, GRADA, 1. vydání, 2008. ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 246.

Zdroj výpočtu:
Jabor A. a kol., Vnitřní prostředí, GRADA, 1. vydání, 2008. ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 240.
Gama-globulin (ELFO) (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 0,080–0,150    
  1 měsíc–1 rok 0,050–0,090    
  1–15 let 0,090–0,150    
  > 15 let 0,115–0,190    

 

Racek, J. et al: Klinická biochemie. Galén, Praha, 2006, ISBN 80-7262-324-9.

Gama-glutamyltransferáza (GGT) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–13 týdnů ≤ 3,0 µkat/l  
  13–26 týdnů ≤ 2,0    
  26 týdnů–1 rok ≤ 1,0    
  1–9 let ≤ 0,4    
Ženy 9–18 let ≤ 0,4    
Muži 9–18 let ≤ 0,7    
Ženy > 18 let ≤ 0,7    
Muži > 18 let ≤ 1,2    

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 103-104. ISBN 978-1-59425-067-5.

Příbalový leták firmy Roche.

 

Gentamicin (P/S)
PodáníVěkRozmezíJednotkaPoznámka
 1x denně; PŘED   ≤1,0 mg/l  
 1x denně; PO   10-30 mg/l  
 2-3x denně; PŘED   ≤2,0 mg/l  
 2-3x denně; PO   5-10 mg/l  

Optimální koncentrace po podání 8-10x MIC.

Infekční endokarditida (synergie s beta-laktamem): 2-3x denně; před: ≤1,0 mg/l, po: 3-5 mg/l.

Konsenzus ÚKBH. Konkrétní cílové terapeutické hladiny odvisí od místa infekce a povahy inf. agens.

Glukóza - ABR (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  pupečník 2,6-6,5  mmol/l  
  < 1 den 2,2–6,4  mmol/l  
  1-30 dní  2,6-6,5  mmol/l  
  > 30 dní 3,9–5,5  mmol/l  

Pozn.: Výsledky Glu z plné krve na POCT GEM 5000 nejsou přepočteny na plazmu dle doporučení IFCC (výsledky glykémie na GEM 5000 jsou systematicky nižší oproti POCT glukometrům Accu-Chek, koeficient pro přepočet glykémie měřené na GEM: 1,11).

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 108. ISBN 978-1-59425-067-5.

Thomas, L. a kol., Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results.,TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998. ISBN 3-9805215-4-0, 1527 stran, str. 132.

http://www.neonatology.cz/doporuceni-a-postupy (Péče o donošené a lehce nezralé novorozence matek s GDM.)

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

Glukóza (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–8 týdnů 1,7–5,6 mmol/l  
  8 týdnů–6 měsíců 1,9–4,9    
  6 měsíců–1 rok 1,9–4,9    
  1 rok–3 roky 2,4–4,2    
  3–4 roky 2,4–3,8    
  4 roky–10 let 2,5–4,0    
  10–18 let 2,6–4,3    
  18–30 let 2,7–4,5    
  30–50 let 2,7–4,6    
  50–60 let 2,7–4,7    
  60–80 let 2,7–4,8    
  > 80 let 2,7–4,9    

Leen WG, Willemsen MA, Wevers RA, Verbeek MM. Cerebrospinal Fluid Glucose and Lactate: Age-Specific Reference Values and Implications for Clinical Practice. PLoS One [Internet]. 2012 Aug 6 [cited 2014 Jan 7];7(8).

 

Glukóza (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    3,6–5,59 mmol/l  

Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů revize 2020 Společné doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP.

 

Glukóza (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1den 2,2–6,4 mmol/l  
  1-30 dní 2,6-6,5 mmol/l  
  > 30 dní 3,6–5,6 mmol/l  

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 108. ISBN 978-1-59425-067-5.

Friedecký, B., Zima, T., Kratochvíla, J., Springer, D.: Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, Klin. Biochem.Metab., 27 (48), 2019, No. 1, p.32 - 47.

http://www.neonatology.cz/doporuceni-a-postupy (Péče o donošené a lehce nezralé novorozence matek s GDM.)

 

Glukóza (Pu,…)

-

Glukóza (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 arb.j.  

Fyziologicky je glykosurie přítomna při zvýšené glomerulární filtraci, např. v těhotenství (může být i snížený renální práh pro glukózu).

Glykovaný hemoglobin A1c (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    20,0–42,0 mmol/mol  

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů (2019) Společné doporučení ČSKB a ČDS ČLS JEP.

 

Haptoglobin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–20 let 0,2–1,6 g/L  
  > 20 let 0,3–2,0    

Burtis C. A, Ashwood E. R., Bruns D. E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W. B. Saunders Comp. 2012, str. 2171. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

HBeAg (P)

Výsledek se vydává textovou formou jako Pozitivní/Negativní.

HBsAg (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 0,9  S/CO  

set firmy Roche

HCG (Choriogonadotropin) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
premenopauzální ženy   ≤5 IU/l  
postmenopauzální ženy   ≤8 IU/l  
muži   ≤3 IU/l  

Příbalový leták firmy Roche.

HDL cholesterol (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 15 let 1,0–2,1    
Ženy > 15 let 1,2–2,3    
Muži > 15 let 1,0–2,1    

 

 

Vrablík, Piťha, Bláha, Cífková, Freiberger, Karásek, Kraml, Rosolová, Soška, Štulc, Urbanová: Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu DLP z roku 2019, Vnitř Lék 2019; 65(12):743-754.

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 114-115. ISBN 978-1-59425-067-5.

Franeková, Friedecký, Jabor, Palička, Stožický, Soška: Referenční meze, optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipidového profilu, Klinická biochemie a metabolismus, 14(3), 2006, No.4, s. 207-210.

Soška, Poledne, a kol.: Společné doporučení ČSKB a ČSAT pro sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci, Klinická biochemie a metabolismus, 2010, č.1, str. 45-46. 

Urbanová, Šamánek, Češka, Freiberger, Poledne, Cífková, Vaverková, Rosolová, Soška, Piťha, Štulc, Vráblík: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí a dospívajících vypracované výborem ČSAT, CorVasa 2008. 50(2):  K41-K47, DMEV 2008, 11(1):43-49.

Hematokrit (B)

 

PohlavíVěkRozmezíJednotka
  < 3 dny 0,450-0,670 1
  3 dny-2 týdny 0,420-0,660  
  2 týdny-1 měsíc 0,390-0,630  
  1-2 měsíce 0,310-0,550  
  2-6 měsíců 0,290-0,410  
  6 měsíců-2 roky 0,330-0,390  
  2-6 let 0,340-0,400  
  6-12 let 0,350-0,450  
Ženy 12-15 let 0,360-0,460  
Muži 12-15 let 0,370-0,490  
Ženy > 15 let 0,350-0,470  
Muži > 15 let 0,400-0,500  

 

 

www.hematology.cz

Hematokrit v jiných materiálech (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Hematolikvorová bariéra

 

 

Hemoglobin (B)

 

PohlavíVěkRozmezíJednotka
  < 3 dny 145-225 g/l
  3 dny-2 týdny 135-215  
  2 týdny-1 měsíc 125-205  
  1-2 měsíce 100-180  
  2-6 měsíců 95-140  
  6 měsíců-2 roky 105-135  
  2-6 let 115-135  
  6-12 let 115-155  
Ženy > 12 let 120-160  
Muži 12-15 let 130-160  
Muži > 15 let 135-175  

 

 

www.hematology.cz

Hemoglobin (ABR) (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotka
  pupečník 125-225  g/l
  < 3 dny 145-225  
  3 dny-2 týdny 135-215  
  2 týdny-1 měsíc 125-205  
  1-2 měsíce 100-180  
  2-6 měsíců 95-140  
  6 měsíců-2 roky 105-135  
  2-6 let 115-135  
  6-12 let 115-155  
Ženy > 12 let 120-160  
Muži 12-15 let 130-160  
Muži > 15 let 135-175  

www.hematology.cz

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

 

 

Hemoglobin (okultní krvácení) (F)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤15 µg/g (na gram stolice)
    ≤75 µg/L (na litr extraktu) - vydáváno do 1.7.2020

Výrobce referenční meze neudává. Jako základní, doporučená hodnota cut-off je dodavatelem udávaná hodnota 20 µg/g, která zajišťuje specificitu 95,3% a senzitivitu 76,5% pro detekci kolorektálních tumorů (Rozen P. - Med Sci Monit. 2006). Česká studie z roku 2008 (Kocna P. et al.) (n= 813) navrhuje pro českou populaci cut-off hodnotu 15 µg/g (senzitivita 75%, specificita 84%) a udává dostatečnost jednoho náběru.

Kovarova, J. T. et al. Improvements in colorectal cancer screening programmes - quantitative immunochemical faecal occult blood testing - how to set the cut-off for a particular population. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacký Olomouc Czechoslov. 156, 143

Hemoglobin v jiných materiálech (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Hlen (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

Hlen může způsobit bělavý zákal.

Homocystein (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–25 let 3 až 10,0 µmol/l  
 ženy > 25 let 4 až 11,0    
muži > 25 let 5 až 14,0    

Zjednodušeno dle:

 1. Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.
 2. Adeli, K., Higgins, V., Nieuwesteeg, M., Raizman, J. E., Chen, Y., Wong, S. L., & Blais, D. (2015). Complex Reference Values for Endocrine and Special Chemistry Biomarkers across Pediatric, Adult, and Geriatric Ages: Establishment of Robust Pediatric and Adult Reference Intervals on the Basis of the Canadian Health Measures Survey. Clinical Chemistry, 61(8), 1063–1074. https://doi.org/10.1373/clinchem.2015.240523
Hořčík - odpad
RozmezíJednotka
4,0–5,0 mmol/d

 

 

Thomas, L. a kol., Clinical laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results., TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998.  ISBN 3-9805215-4-0, 1527 stran, str. 339.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 58. ISBN 978-80-247-1221-5.

Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno, 1995. ISBN 80-7013-206-X, 231 stran, str. 217 -zdroj výpočtu (odpady obecně). 

 

Hořčík (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 15 dnů 0,8–1,6 mmol/l  
  15 dnů–1 rok 0,8–1,3    
  1–19 let 0,9–1,2    
  > 19 let 0,7–0,9    

Rustad P., Felding P., Franzson L. et al.: The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004, 64: 271-284, str. 12.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 58. ISBN 978-80-247-1221-5.

 

 

Hořčík (U)

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 58-60. ISBN 978-80-247-1221-5.

 

Hořčík/kreatinin (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   > 15 let  0,20-0,50  mol/mol  

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 60. ISBN 978-80-247-1221-5 - zároveň zdroj výpočtu.

Chloridy - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 rok 1-10 mmol/d  
  1-7 let 20-70    
  7-15 let 50-130    
  > 15 let 120-240    

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 73. ISBN: 80-85047-03-9.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 91. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu (odpady obecně):

Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80- 013-206-X.

 

Chloridy (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    98–109 mmol/l  

Viz Chloridy (P/S)

Chloridy (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    98–109 mmol/l  

Soldin S. J., Brugnara C., Wong E. C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 56 (Test 3). ISBN: 978-1-59425-067-5.

Grossi E., Colombo R., Cavuto S., Franzini C.: The REALAB Project: A New Method for the Formulation of Reference Intervals Based on Current Data. Italská multicentrická studie REALAB, Clin Chem 2005, 51(7): 1232 - 1240 (1238).

 

Chloridy (Pu,…)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Chloridy (U)
Chloridy korigované
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    102–105 mmol/l  

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 92, 93. ISBN: 978-80-247-1221-5.


Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 263. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Chloridy v potu (Sw)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤35 mmol/l  

Ed. Carl A. BurtisTietz, TIETZ textbook of Clinical Chemistry., W.B.Saunders Comp. USA, 2238 stran, str. 2139

Cholesterol (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 roku 1,00–5,60 mmol/l  
  1–3 roky 1,00–4,60    
  4–15 let 2,10–4,30    
  > 15 let 2,90–5,00    

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 57-58. ISBN 978-1-59425-067-5.

Franeková,J., Friedecký,B., Jabor,A., Palička,V., Stožický,F., Soška,V., Referenční meze, optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipidového profilu, Klinická biochemie a metabolismus, 14(35).2006, No.4., s.207-210.

Soška,V., Poledne,R., a kol., Společné doporučení České společnosti klinické biochemie a České společnosti pro aterosklerózu pro sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci, Klinická biochemie a metabolismus, 2010, č.1., str.45-46.

Urbanová, Šamánek, Češka, Freiberger, Poledne, Cífková, Vaverková, Rosolová, Soška, Piťha, Štulc, Vráblík: Doporučení pro dg. a léčbu DLP u dětí a dospívajících vypracované výborem ČSAT, CorVasa 2008, 50(2): K41-K47, DMEV 2008, 11(1); 43-49. 

Cholesterol (Pu,…)

-

Cholinesteráza (CHS) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
Ženy 0–16 let 89–215 µkat/l  
  16–40 let 71–187    
  > 40 let 89–215    
Muži   89–215    

Příbalový leták firmy Roche.

 

ICIS skóre
< PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  15-150   0-4  1  
Imunofixace (M-protein) (S)

Negativní

Imunoglobulin A - intratékální syntéza
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Imunoglobulin A (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,0–2,0 mg/l  

Příbalová informace.

Imunoglobulin A (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 rok < 0,3 g/l  
  1 rok–3 roky < 0,9    
  3–6 let 0,3–1,5    
  6–14 let 0,5–2,3    
  14–19 let 0,5–3,0    
  > 19 let 0,8–4,5    

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Příbalová informace.

 

Imunoglobulin G - intratékální syntéza
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Imunoglobulin G (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    4,8–58,6 mg/l  

Příbalová informace.

Imunoglobulin G (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 15 dnů 3,0–13,0 g/l  
  15 dnů–1 rok 1,1–6,5    
  1 rok–4 roky 3,0–10,7    
  4 roky–10 let 5,1–12,6    
  10–19 let 6,2–14,2    
  > 19 let 7,5–15,6    

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Příbalová informace.

Imunoglobulin M - intratékální syntéza
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Imunoglobulin M (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 2,0 mg/l  

Příbalová informace.

Imunoglobulin M (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 15 dnů 0,2–0,4 g/l  
  15 dnů–13 týdnů 0,2–0,7    
  13 týdnů–1 rok 0,3–0,9    
Ženy  1 rok–19 let 0,4–1,3    
Muži 1 rok–19 let 0,5–1,7    
  > 19 let 0,5–3,0    

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Příbalová informace.

Inhibitor faktoru IX (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,0–0,8 BU/mL  

www.hematology.cz

Inhibitor faktoru VIII (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,0–0,8 BU/mL  

www.hematology.cz

Interleukin 6 (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 7 ng/L   95. percentil dospělé referenční populace*
    100 ng/L cut-off pro bakteriální infekcia
    200 ng/L cut-off pro sepsi, novorozeneckou sepsia
    150 (až 400) ng/L cut-off pro infikovanou nekrózu (pseudocystu) pankreatua

* 100. percentil je 30 ng/L - hodnoty vyšší než 30 ng/L se ve zdravé dospělé populaci nevyskytují; u zdravých novorozenců jsou hodnoty výrazně vyšší (v prvních dnech života kolem 100 ng/L) a rychle klesají
a cut-off hodnoty jsou jen orientační, se zvyšující hodnotou Il-6 se zvyšuje pravděpodobnost, že jde o závažnou zánětlivou odpověď ev. sepsi

 

Todd, J., Simpson, P., Estis, J., Torres, V., & Wub, A. H. B. (2013). Reference range and short- and long-term biological variation of interleukin (IL)-6, IL-17A and tissue necrosis factor-alpha using high sensitivity assays. Cytokine, 64(3), 660–665. https://doi.org/10.1016/j.cyto.2013.09.018

 

Intratékální syntéza imunoglobulinů

Zhodnocení je slovní a nabývá pouze jednoho ze dvou výsledků: intrathékální syntéza "přítomna" či "nepřítomna".

IPF - frakce nezralých trombocytů abs.
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   15-150 let  2,5-17,8   10^9/L  

 

Park SH, Park CJ, Lee BR, Kim MJ, Han MY, Cho YU, Jang S. Establishment of Age- and Gender-Specific Reference Ranges for 36 Routine and 57 Cell Population Data Items in a New Automated Blood Cell Analyzer, Sysmex XN-2000. Ann Lab Med.2016 May;36(3):244-9. Meze ověřeny hem. laboratoří ÚKBH.

IPF - frakce nezralých trombocytů rel.
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   15-150 let  1-9  %  

Park SH, Park CJ, Lee BR, Kim MJ, Han MY, Cho YU, Jang S. Establishment of Age- and Gender-Specific Reference Ranges for 36 Routine and 57 Cell Population Data Items in a New Automated Blood Cell Analyzer, Sysmex XN-2000. Ann Lab Med.2016 May;36(3):244-9. Meze ověřeny hem. laboratoří ÚKBH.

Jaderné stíny (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

Jiné (St)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Kalciofosfátový součin
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤ 4,4 mmol2/l2  

Smržová, J., Hyperfosfatemie jako závažná komplikace chronické renální insuficience a chronického selhání ledvin, Vnitřní Lékařství 2005: No. 51(3), str. 337 - 344.

 

Kanabinoidy - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     50  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Příbalový leták firmy Dialab.

Kanabinoidy semikv.(U)

Cut-off: 50 µg/l (kalibrováno na 11-nor-d9-THC-9-COOH). Výsledky se vydávají textovou formou:

negativ.slabě POZIT.POZITIV.silně POZIT.
< 50 50-99 100-299 ≥300

Příbalový leták firmy ROCHE.

Kappa-volné lehké řetězce (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Kappa-volné lehké řetězce (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    3,3–19,4 mg/l  

Katzmann JA, Clark RJ, Abraham RS, et al. Serum reference intervals and diagnostic ranges for free kappa and free lambda immunoglobulinlight chains: relative sensitivity for detection of monoclonal light chains.Clin Chem 2002;48:1437–44

Kappa index

V naší laboratoři nyní využíváme jako cut off pro pozitivitu kappa indexu v diagnostice roztroušené sklerózy hodnotu 6,0 (při senzitivitě 91 % a specifičnosti 96 %). Tato hodnota je v souladu s prací Presslauera a odpovídá výsledkům získaným analýzou vlastních dat. 

Vlastní data.

Hegen, H. et al. Free light chains in the cerebrospinal fluid. Comparison of different methods to determine intrathecal synthesis. Clin. Chem. Lab. Med. 57, 1574–1586 (2019).

Kappa/Lambda index
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,26–1,65  -  
    0,37-3,10  - renální selhání (eGFR < 1.49 ml/s)

Katzmann JA, Clark RJ, Abraham RS, et al. Serum reference intervals and diagnostic ranges for free kappa and free lambda immunoglobulinlight chains: relative sensitivity for detection of monoclonal light chains.Clin Chem 2002;48:1437–44

Karbamazepin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    4,0–12,0 mg/l  v monoterapii

Toxické projevy při koncentracích nad 15 mg/l.

Patsalos PN, Berry DJ, Bourgeois BF, et al: Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: A position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2008;49(7):1239-1276

Karbonylhemoglobin (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,050 1  

Pozn.: ≤0,050 relat. dílů = ≤5%

Obvyklé hodnoty (bez intoxikace CO): nekuřáci  < 0,015

                                                        kuřáci 0,015 - 0,050

                                                        těžcí kuřáci 0,050 - 0,090 

Uvedená fyziologická hodnota (≤0,050) platí i pro pupečníkovou krev.

 

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 122,401. ISBN 978-80-247-1221-5.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

 

 

Ketolátky (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 arb.j.  
Koagulační screening (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

Kofein (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    5,0–30,0 mg/l  
Soldin OP, Soldin SJ. Review: Therapeutic Drug Monitoring in Pediatrics. Therapeutic drug monitoring. 2002;24(1):1-8.
Kokain - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     300  µg/l Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Příbalový leták firmy Dialab.

Koncentrační pokus (U)

Věk (roky)

Uosm (mmol/kg)

Iosm

15 - 20

≥ 970

≥ 3,34

21 - 50

≥ 940

≥ 3,24

51 - 60

≥ 830

≥ 2,86

61 - 70

≥ 790

≥ 2,72

71 - 80

≥ 780

≥ 2,69

 

Jabor A. a kol., Vnitřní prostředí, GRADA, 1. vydání, 2008. ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 249- 251.

Konkrement močový (St)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Koproporfyrin III (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,080 µmol/l  nejvýše přípustný limit

Pozn.: U biologických expoziční testů se při monitorování profesionální expozice neuvádějí referenční meze v standardním biochemickém významu. Rozhodující je určený, nejvýše přípustný limit koncentrace toxické látky ve vzorku moče exponovaného pracovníka.

Vyhláška MZd 107/2013

 

 

Kotinin - průkaz (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 200,0  ug/l  při překročení se výsledek vydává jako pozitivní

Příbalový leták Card firmy Ultimed.

Kratom - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     100  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Test určený pro kvalitativní (pozitiv-negativ) detekci mitragyninu ve vzorcích lidské moči. Doba detekce 1 - 5 dnů od aplikace.

Příbalový leták firmy Nal von minden: Kratom (KRA) Test (Urine), version 1.00 2022-05-23.

Kreatinin-odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
      mmol/d  viz U_kreatinin

viz U_kreatinin

Kreatinin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0 až < 15 dnů 36–86 µmol/l  
  15 dnů až < 2 roky 15–38    
  2 roky až < 5 let 24–43    
  5 až < 12 let 33–59    
  12 až 15 let 45–77    
Ženy > 15 let 50–90    
Muži > 15 let 60–100    
 • Děti: Adeli K, Higgins V, Trajcevski K, White-Al Habeeb N. The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: A CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci. 2017;54(6):358-413. doi:10.1080/10408363.2017.1379945 [vyhledáno 6/2020 v databázi https://caliper.research.sickkids.ca/#/search - analyt = Creatinine (enzymatic), měřící systém = Roche]
 • Dospělí: Rustad P, Felding P, Franzson L, et al. The Nordic Reference Interval Project 2000: Recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64(4):271-283. doi:10.1080/00365510410006324 [Table II]
Kreatinin (Pu,…)

-

Kreatinin (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
 ženy   2,6–20,0 mmol/l  1. ranní moč
muži   3,5–24,6   1. ranní moč
ženy   6–13 mmol/24 hodin sběr 24 hodin
muži   9–19 mmol/24 hodin sběr 24 hodin

leták firmy Roche pro enzymatické stanovení kreatininu (citováno 6/2020)

Kreatinkináza (CK) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–13 let 1,1–4,8 µkat/l  
Ženy 13–19 let 0,8–3,3    
Muži 13–19 let 1,3–5,9    
Ženy > 19 let 0,3–3,0    
Muži > 19 let 0,3–3,3    

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Příbalový leták firmy Roche.

 

Krev (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 arb.j.  
Krevní buňky v tělních tekutinách (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Krevní buňky v tělních tekutinách, dif (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Krevní obraz (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

Krvácivost Simplate (Pt)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  >15 let <8 minuta  
Krystaly - průkaz (Pu)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Krystaly kyseliny močové (U)

Krystaly kyseliny močové mohou způsobit žlutý nebo žlutohnědý zákal, nacházejí se především v kyselé moči, vzácněji v moči neutrální.

Krystaly oxalátu (U)

Krystaly šťavelanů mohou způsobit bělavý zákal, nacházejí se většinou v kyselé moči, ale i v moči neutrální a slabě alkalické.

Krystaly tripelfosfátu (U)

Krystaly fosforečnanů mohou způsobit bělavý zákal, nacházejí se většinou v alkalické moči (často při močové infekci).

Krystaly urátu (U)

Uráty mohou způsobit cihlově červený zákal, nacházejí se především v kyselé moči.

Kvasinky (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Kvocient albuminu
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 měsíc < 25,0  *10-3  
  1–6 měsíců < 15,0    
  6 měsíců–18 let < 5,0    
  18–30 let < 9,0    
  30–60 let < 10,0    
  > 60 let < 11,0    

 

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 1312. ISBN: 3-9805215-4-0.

Hegen H, Auer M, Zeileis A, Deisenhammer F. Upper reference limits for cerebrospinal fluid total protein and albumin quotient based on a large cohort of control patients: implications for increased clinical specificity. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 2015;54(2):285–292.

Kys. askorbová (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Kyselina δ-aminolevulová (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤34,0 µmol/l  Nejvýše přípustný limit

Pozn.: U biologických expoziční testů se při monitorování profesionální expozice neuvádějí referenční meze v standardním biochemickém významu. Rozhodující je určený, nejvýše přípustný limit koncentrace toxické látky ve vzorku moče exponovaného pracovníka.

Vyhláška MZd 107/2013

 

Kyselina 5-hydroxyindoloctová (HIOK) - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    10,0–50,0 µmol/d  

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 1053. ISBN: 3-9805215-4-0.

Zdroj výpočtu (odpady obecně):
Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80 -7013-206-X.

Kyselina hippurová (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤1 000 µmol/mmol kreatininu  Nejvýše přípustný limit

Vyhláška MZd 107/2013.

Pozn.: U biologických expoziční testů se při monitorování profesionální expozice neuvádí referenční meze v standardním biochemickém významu, ale rozhodující je určený nejvýše přípustný limit koncentrace toxické látky ve vzorku moče exponovaného pracovníka. 

Kyselina listová (P/S)
PohlavíVěk         RozmezíJednotkaPoznámka
  ≤18 let ≥ 18 nmol/l  Od 2/2021 se mění jednotka z µg/l na nmol/l. Pro převod na µg/l vydělte výsledek v nmol/l číslem 2,27.
  > 18 let ≥ 9    
 • Děti: Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.
 • Dospělí: Roche - příbalový leták (2. studie, citováno 6/2020). 
Kyselina mandlová (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤300 µmol/mmol kreatininu  Nejvýše přípustný limit.

Vyhláška MZd 107/2013
Pozn.: U biologických expoziční testů se při monitorování profesionální expozice neuvádí referenční meze v standardním biochemickém významu, ale rozhodující je určený nejvýše přípustný limit koncentrace toxické látky ve vzorku moče exponovaného pracovníka. 

Kyselina močová - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    1,50-4,40 mmol/d  

U bezpurinové diety: < 3,5 mmol/d.

Riziko urolitiázy: odpad KM nad 4 mmol/d pro ženy a nad 5 mmol/l pro muže. 

Burtis C. A, Ashwood E. R., Bruns D. E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W. B. Saunders Comp. 2012: str. 1838. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

Zdroj výpočtu (odpady obecně):

Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80 -7013-206-X.

Zdroj pro riziko urolitiázy: 
Türk C., Neisius A., Petrik A. et al.: EU Guidelines on Urolithiasis, European Association of Urology 2018.

 

Kyselina močová (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 15 dnů 160-750 µmol/l  
  15 dnů-1 rok 90-370    
  1-12 let 100-280    
Ženy 12-19 let 150-340    
Muži 12-19 let 150-450    
Ženy > 19 let 140-360    
Muži > 19 let 210-450    

Vyšší koncentrace jsou u novorozenců a kojenců, mužů, obézních, u lidí s krevní skupinou B, u žen v menopauze, v 3. trimestru těhotenství; nižší naopak u dětí, v 1. a 2. trimestru těhotenství.

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Grossi E., Colombo R., Cavuto S., Franzini C.: The REALAB Project: A New Method for the Formulation of Reference Intervals Based on Current Data. Italská multicentrická studie REALAB, Clin Chem 2005, 51(7): 1232 - 1240 (1238).

 

Kyselina močová (U)
Kyselina močová/kreatinin (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤  0,3  mol/mol  

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 253. ISBN: 80-85047-03-9.

Kyselina mykofenolová (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     1-3,5  mg/l  

(1,9-4,0 mg/l při kombinaci s takrolimem)

Van Gelder T, Le Meur Y, Shaw LM, Oellerich M, DeNofrio D, Holt C, Kaplan B, Kuypers D, Meiser B, Toenshoff B, Mamelok RD: Therapeutic drug monitoring of mycophenolate mofetil in transplantation. Ther Drug Monit 28 : 145– 154, 2006

Kyselina mykofenolová AUC
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     30-60  mg x h/l  

Van Gelder T, Le Meur Y, Shaw LM, Oellerich M, DeNofrio D, Holt C, Kaplan B, Kuypers D, Meiser B, Toenshoff B, Mamelok RD: Therapeutic drug monitoring of mycophenolate mofetil in transplantation. Ther Drug Monit 28 : 145– 154, 2006 (zároveň zdroj výpočtu)

Lakosamid (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     5-20  mg/l  

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik II. – „nová“ antiepileptika, speciální skupiny pacientů. Ivana Kacířová, Klin Farmakol Farm 2016; 30(2): 16–22

Laktát (B)

 

PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    2,0-6,7  mmol/l Pupečník
    ≤ 1,8   Arteriální
    ≤ 1,8   Kapilární
    ≤ 2,2   Smíšená
    ≤ 2,2   Venózní

 V M4 nelze hodnotit parametry dle typu krve, hodnoceno vždy jako arteriální krev.

 

Viz Laktát (P)

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

 

Laktát (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 měsíc 0,9–2,5 mmol/l  
  1–2 měsíce 0,9–2,2    
  2–6 měsíců 1,0–2,2    
  6–12 měsíců 1,1–2,2    
  1 rok–4 roky 1,0–2,0    
  4–10 let 1,1–2,1    
  10–30 let 1,2–2,2    
  30–50 let 1,3–2,4    
  50–60 let 1,3–2,5    
  60–80 let 1,4–2,6    
  > 80 let 1,4–2,7    

Leen WG, Willemsen MA, Wevers RA, Verbeek MM. Cerebrospinal Fluid Glucose and Lactate: Age-Specific Reference Values and Implications for Clinical Practice. PLoS One [Internet]. 2012 Aug 6 [cited 2014 Jan 7];7(8).

 

Laktát (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤ 1,8  mmol/l Arteriální
    ≤ 1,8   Kapilární
    ≤ 2,2   Smíšená
    ≤ 2,2   Venózní

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 151. ISBN 978-80-247-1221-5.

 

 

Laktát (Pu,…)

-

Laktátdehydrogenáza (LD) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 15 dnů ≤19,0 µkat/l  
  15 dnů–1 rok ≤7,0    
  1 rok–10 let ≤5,0    
  > 10 let ≤4,0    

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Příbalový leták firmy Roche.

Laktátdehydrogenáza (LD) (Pu,…)

-

Lambda-volné lehké řetězce (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    5,7–26,3 mg/l  

Katzmann JA, Clark RJ, Abraham RS, et al. Serum reference intervals and diagnostic ranges for free kappa and free lambda immunoglobulinlight chains: relative sensitivity for detection of monoclonal light chains.Clin Chem 2002;48:1437–44

Lamotrigin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    12,0–59,0 µmol/l  staré jednotky - budeme vydávat do 15.4.2021
    3,0-15,0 mg/l  nové jednotky

Přepočtový faktor:  

mg/l = µmol/l / 3,91

µmol/l = mg/l * 3,91

 

Johannessen, S.I., Battino, D., Berry, D.J., et al.: Therapeutic drug monitoring of the newer antiepileptic drugs. Ther. Drug Monit. 2003; 25(3): 347-63.

Lüllmann, Mohr, Wehling: Farmakologie a toxikologie, překlad 15. zcela přepracovaného vydání, Grada Publishing a.s., vydání 2. české, Praha 2004, str. 385.

 

LDL cholesterol (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 3 měsíců 0,40–2,50 mmol/L  
  3 měs.–15 let 1,20–2,60    
  > 15 let 1,20–3,00    

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 145. ISBN 978-1-59425-067-5.

Franeková, Friedecký, Jabor, Palička, Stožický, Soška: Referenční meze, optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipidového profilu, Klinická biochemie a metabolismus, 14(35).2006, No.4, s.207-210.

Vrablík, Piťha, Bláha, Cífková, Freiberger, Karásek, Kraml, Rosolová, Soška, Štulc, Urbanová: Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu DLP z roku 2019, Vnitř Lék 2019; 65(12):743-754.

Urbanová, Šamánek, Češka, Freiberger, Poledne, Cífková, Vaverková, Rosolová, Soška, Piťha, Štulc, Vráblík: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí a dospívajících vypracované výborem ČSAT, CorVasa 2008. 50(2):  K41-K47, DMEV 2008, 11(1):43-49.

Soška,V.: Poruchy metabolismu lipidů, diagnostika a léčba, Grada 2001, str. 49 - zdroj výpočtu (Friedewaldova rovnice). 

 

Leukocyty (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 9,00–38,00 10^9/l  
  1 den–6 měsíců 5,00–20,00    
  6 měsíců–4 roky 6,00–17,50    
  4–6 let 5,00–15,50    
  6–8 let 4,50–14,50    
  8–15 let 4,50–13,50    
  > 15 let 4,00–10,00    

www.hematology.cz

Leukocyty (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0-10 10^6/l  

Počet leukocytů v 1 µl moče.

Leukocyty mohou způsobovat bílou až žlutobílou usazeninu.

Stanovisko výboru ČSKB ČLS JEP k vydávání výsledků vyšetření moče a močového sedimentu 5/2003, dostupné on-line na www.cskb.cz

 

Leukocyty chemicky (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 arb.j.  
Leukocyty v jiných materiálech (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Levetiracetam (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    59–217 µmol/l  staré jednotky - budeme vydávat do 15.4.2021
    10-37 mg/l  nové jednotky

Přepočtový faktor:  

mg/l = µmol/l / 5,88

µmol/l = mg/l * 5,88

 

Johannessen, S.I., Battino, D., Berry, D.J., et al.: Therapeutic drug monitoring of the newer antiepileptic drugs. Ther. Drug Monit. 2003; 25(3): 347-63.

Lüllmann, Mohr, Wehling: Farmakologie a toxikologie, překlad 15. zcela přepracovaného vydání, Grada Publishing a.s., vydání 2. české, Praha 2004, počet stran 728, str 385.

 

Lipáza (LPS) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤ 1,00 µkat/l  

Příbalový leták firmy Roche.

 

Lipoprotein (a) (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤75 nmol/L  

Vrablík, Piťha, Bláha, Cífková, Freiberger, Karásek, Kraml, Rosolová, Soška, Štulc, Urbanová: Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu DLP z roku 2019, Vnitř Lék 2019; 65(12):743-754.

 

Litium (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,4–1,0 mmol/l  

Terapeutické optimum vychází z indikace (akutní manie vs. profylaxe) a tolerance pacientem.

Marshall, W. J., & Bangert, S. K. (2008). Clinical Biochemistry: Metabolic and Clinical Aspects (2. vyd.). Churchill Livingstone, s. 825

Lymfocyty absolutně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,80–4,00 10^9/l  

www.hematology.cz

Lymfocyty aktivní/aktivované mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,00 1  

www.hematology.cz

Lymfocyty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 0,16–0,41 1  
  1 den–2 týdny 0,31–0,58    
  2 týdny–6 měsíců 0,46–0,71    
  6 měsíců–2 roky 0,49–0,71    
  2–4 roky 0,40–0,69    
  4–6 let 0,32–0,60    
  6–8 let 0,29–0,52    
  8–12 let 0,25–0,49    
  > 12 let 0,20–0,45    

www.hematology.cz

Lymfocyty relativně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–2 dny 0,180–0,220 1  
  2 dny–1 měsíc 0,530–0,570    
  1–3 měsíce 0,580–0,620    
  3 měsíce–1 rok 0,480–0,520    
  1–5 let 0,350–0,500    
  5–12 let 0,300–0,350    
  > 12 let 0,200–0,450    

www.hematology.cz

Lymfocyty v jiných materiálech relativně (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
M-protein kvantitativně
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Makroamyláza (MakroAMS) - průkaz (P/S)

Za fyziologických podmínek není makroamyláza v plazmě/séru přítomna (proto neuvádíme RM).

MDMA (extáze) - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     500   µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Příbalový leták firmy Dialab.

Měď – odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–5 let 0,3–0,5 µmol/d  
  > 5 let 0,2–0,6    

 

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 73. ISBN: 80-85047-03-9.

Zdroj výpočtu (odpady obecně):

Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80 -7013-206-X.

 

Měď (P/S)
VěkRozmezíJednotkaPoznámka
0–6 měsíců 6,0–16,0 µmol/l  
6 měsíců–1 rok 4,0–24,0    
> 1 rok 11,0–25,0    
  ≤ 30,0   Biol. exp. test

Při monitorování profesionální expozice se výsledek nehodnotí podle referenčního rozmezí (normálních hodnot), ale podle nejvýše přípustného limitu, což je hodnota prokazující toxikologicky významnou výši profesionální expozice (např. při sváření apod.), která představuje riziko pro zdravotní stav exponovaného pracovníka. Překročení nejvýše přípustného limitu vede k preventivním zásahům snižujícím velikost expozice (lepší ochranné prostředky, zvýšené odsávání, aj.)
Pro biologické monitorování (biologický expoziční test) profesionální expozice mědi je nejvýše přípustný limit 30 µmol/l.

 

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 70. ISBN 978-1-59425-067-5.

Burtis C.A, Ashwood E.R., Bruns D.E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W.B. Saunders Comp. 2012: str. 2141. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

Teisinger J. et al.: Expositionstests in der Industrietoxikologie. VEB Verlag 1984: str. 275.

 

Měď (U)
VěkRozmezíJednotkaPoznámka
0–5 let 0,3–0,5 µmol/d  
> 5 let 0,2–0,6    
  ≤ 2,5 µmol/l Biol. exp. test

Při monitorování profesionální expozice se výsledek nehodnotí podle referenčního rozmezí (normálních hodnot), ale podle nejvýše přípustného limitu, což je hodnota prokazující toxikologicky významnou výši profesionální expozice (např. při sváření apod.), která představuje riziko pro zdravotní stav exponovaného pracovníka. Překročení nejvýše přípustného limitu vede k preventivním zásahům snižujícím velikost expozice (lepší ochranné prostředky, zvýšené odsávání, aj.).
Pro biologické monitorování (biologický expoziční test) profesionální expozice mědi je nejvýše přípustný limit 2,5 µmol/l.

 

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 73. ISBN: 80-85047-03-9.

Teisinger J. et al.: Expositionstests in der Industrietoxikologie. VEB Verlag 1984: str. 275.

 

Metadon - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     300  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Příbalový leták firmy Dialab.

Metamfetamin - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     1000   µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Příbalový leták firmy Dialab.

Methemoglobin (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,020 1  

Pozn.: ≤0,020 relat. dílů = ≤2% ( z celkového Hb)

Hodnota ≤0,020 platí i pro pupečníkovou krev.

 

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 122. ISBN 978-80-247-1221-5.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

 

 

 

Metotrexát (P/S)

Toxická hladina: Za 24 hodin po podání > 5 µmol/l; za 48 hodin po podání > 0,5 µmol/l; za 72 hodin po podání > 0,1 µmol/l.

Moč chemicky a morfologicky (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Močovina-odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 týden 2–3 mmol/d  
  1–4 týdny 10–17    
  4 týdny–1 rok 33–67    
  1–15 let 67–333    
  > 15 let 167–583    

Masopust J. Klinická biochemie, požadování a hodnocení biochemických vyšetření, I. díl., s. 74. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolínum; 1996.

Zdroj výpočtu: 

Gaw, A., Murphy, M., Cowan, R., O’Reilly, D., Stewart, M., & Shepherd, J. (2008). Clinical Biochemistry: An Illustrated Colour Text (4. vyd.). Churchill Livingstone, s. 105.

Močovina (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 15 dní 1–8 mmol/l   
  15 dní až < 1 rok 1–6,0  
  > = 1 rok 3–8  
 • Děti: Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.
 • Dospělí: Rustad P., Felding P., Franzson L. et al.: The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004, 64: 271-284.
Močovina (Pu,…)

-

Močovina (U)

Referenční meze lze klinicky použít jen u odvozených výpočtů (clearance urey, frakční exkrece urey, odpad urey), proto zde referenční meze neuvádíme.

 

Monocyty absolutně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,08–1,20 10^9/l  

www.hematology.cz

Monocyty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 0,01–0,10 1  
  1 den–2 týdny 0,03–0,15    
  2 týdny–6 měsíců 0,01–0,13    
  6 měsíců–6 let 0,01–0,09    
  6–15 let 0,00–0,09    
  > 15 let 0,02–0,10    

www.hematology.cz

Monocyty relativně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,020–0,120 1  

www.hematology.cz

Monocyty v jiných materiálech relativně (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Mononukleáry (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 měsíc 0–20 10^6/l  
  1–2 měsíce 0–10    
  > 2 měsíce 0–5    

 

Kestenbaum LA, Ebberson J, Zorc JJ, Hodinka RL, Shah SS. Defining Cerebrospinal Fluid White Blood Cell Count Reference Values in Neonates and Young Infants. Pediatrics. 2010 Feb;125(2):257-64.

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 1312. ISBN: 3-9805215-4-0.

Myoglobin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 rok < 49,0 µg/l  
  1 rok–10 let < 64,0    
  10–18 let < 78,0    
muži > 18 let  < 86,0    
ženy  > 18 let  < 68,0    

Vlastní data. 

N-terminální prohormon BNP (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   < 50 let <  50 ng/l  
  50 až 75 let < 75    
  > 75 let < 250    
Hradec, J., Vitovec, J., & Spinar, J. (2013). Summary of the ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. Prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa, 55(1), e25–e40. http://doi.org/10.1016/j.crvasa.2013.01.002
Neměřené anionty korigované
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    6–10 mmol/l  

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 263-4. ISBN 978-80-247-1221-5 - zároveň zdroj výpočtů.

 

Neutrofilní metamyelocyty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,00 1  

www.hematology.cz

Neutrofilní myelocyty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,00 1  

www.hematology.cz

Neutrofilní segmenty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 0,51–0,78 1  
  1–2 dny 0,35–0,55    
  2 dny–6 měsíců 0,22–0,45    
  6 měsíců–4 roky 0,21–0,52    
  4–6 let 0,31–0,61    
  6–8 let 0,41–0,63    
  8–10 let 0,43–0,64    
  10–12 let 0,44–0,67    
  > 12 let 0,47–0,70    

www.hematology.cz

Neutrofilní tyče mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,04 1  

www.hematology.cz

Neutrofily absolutně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    2,00–7,00 10^9/l  

www.hematology.cz

Neutrofily relativně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–2 dny 0,580–0,620 1  
  2 dny–1 měsíc 0,330–0,370    
  1–3 měsíce 0,280–0,320    
  3 měsíce–1 rok 0,380–0,420    
  1–5 let 0,400–0,530    
  5–12 let 0,530–0,580    
  > 12 let 0,450–0,700    

www.hematology.cz

Neutrofily v jiných materiálech relativně (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Nitrity (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 arb.j.  

U novorozenců a kojenců do 5 M nelze hodnotit (vždy negativní - není příjem dusičnanů), stejně při hladovění nebo parenterální výživě.

Pro močovou infekci jsou typické bublinky v čerstvé moči.

Non-HDL cholesterol
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 3,8  mmol/l  

                       

Vrablík, Piťha, Bláha, Cífková, Freiberger, Karásek, Kraml, Rosolová, Soška, Štulc, Urbanová: Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu DLP z roku 2019, Vnitř Lék 2019; 65(12):743-754.

Soška,V.: Poruchy metabolismu lipidů, diagnostika a léčba, Grada 2001, str. 47 - zároveň zdroj výpočtu.

Normoblasty absolutně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 3 dny 0,00-1,30 10^9/l  
  > 3 dny 0    
Normoblasty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–3 dny 0–0,083    
  > 3 dny 0–0    

www.hematology.cz

Normoblasty relativně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 3 dny 0,000-0,083 1  
  > 3 dny 0    
Odhad glomerulární filtrace
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    > = 1 ml/s ml/s  rozhodovací hodnota pro chronickou renální insuficienci

Zdroj výpočtu:

viz odkaz

Oligoklonální IgG (Csf)

Viz "Klinický popis"

Olovo (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,40 mg/l  BET dospělí
    ≤0,05 mg/l u dětí

Vyhláška MZd 107/2013 pro BET u profesionální expozice dospělých.
Portier, Ch. J.: Lead Poisoning Treshold Lowered for Children. LabMedica International, August-September 2012, p. 8.

Olovo (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 0,2 mg/l  pro neexp. populaci X pro BET < 0,6

Bencko, V., Cikrt, M., Lener, J.: Toxické kovy v pracovním a životním prostředí člověka. Avicenum, Praha, 1984, 264 stran.

Olovo v nehtech (Nl)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤25,0 µg/g  

Bencko, V., Cikrt, M., Lener, J.: Toxické kovy v pracovním a životním prostředí člověka. Avicenum, Praha, 1984, 264 stran.

Olovo ve vlasech (Hr)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤10,0 µg/g  

Bencko, V., Cikrt, M., Lener, J.: Toxické kovy v pracovním a životním prostředí člověka. Avicenum, Praha, 1984, 264 stran.

Olovo ve vousech (Hr)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤10,0 µg/g  

Bencko, V., Cikrt, M., Lener, J.: Toxické kovy v pracovním a životním prostředí člověka. Avicenum, Praha, 1984, 264 stran.

Opiáty - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     300  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Příbalový leták firmy Dialab.

Opiáty semikv. (U)

Cut-off: 300 µg/l (kalibrováno na d-morfin). Výsledky se vydávají textovou formou:

negativ.slabě POZIT.POZITIV.silně POZIT.
< 300 300-599 600-999 ≥1000

Příbalový leták firmy ROCHE.

Orální glukózový toleranční test (oGTT) (P)

Hodnocení testu podle hladiny glukózy v plazmě žilní krve 2 h po zátěži:

Glukóza [mmol/l]Interpretace
< 7,8 Normální glukózová tolerance, vyloučení DM
7,8 - 11,0 Porušená glukózová tolerance (IGT, impaired glucose tolerance)
≥ 11,1 Diabetes mellitus

 

Rozhodovací meze pro glukózu nalačno (FPG, fasting plasma glucose)

FPG [mmol/l]     Interpretace
<  5,6 Vyloučení diabetu mellitu
5,6 - 6,9 Zvýšená FPG (zvýšená koncentrace glukózy nalačno)
≥ 7,0 Diabetes mellitus                                                                 

 

Gestační DM - viz Doporučení.

 

Osmolalita - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    400-1 200 mmol/d  

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 300-301. ISBN: 3-9805215-4-0.

Zdroj výpočtu (odpady obecně):

Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80 -7013-206-X.

 

Osmolalita - výpočet
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 měsíc 275-305 mmol/kg  
  1 měsíc-18 let 280-300    
  > 18 let 275-295    

Viz Osmolalita (P/S)

Zdroj výpočtu:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 13. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

 

Osmolalita (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 měsíc 275-305 mmol/kg  
  1 měsíc-18 let 280-300    
  > 18 let 275-295    

Klesá v těhotenství v důsledku poklesu močoviny (urey).

Soldin S. J., Brugnara C., Wong E. C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 155 (Testy 1 a 2). ISBN: 978-1-59425-067-5.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 13. ISBN: 978-80-247-1221-5.

 

Osmolalita (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    50–1 200 mmol/kg  

Jedná se o osmotické limity při maximálním zředění a maximální koncentraci.
Normální běžný vzorek při běžném příjmu tekutin: 300 - 900 mmol/kg.
Fyziologické rozmezí při maximální koncentraci: 850 -1200 mmol/kg (závisí na věku).
Při poruše ledvin se obvykle nezvyšuje nad 400 - 500 mmol/kg. 
U novorozenců (zvlášť nedonošených) a ve stáří je nižší koncentrační schopnost, naopak největší je v mládí.

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 224.  ISBN: 80-85047-03-9.

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 299. ISBN: 3-9805215-4-0. 

Osmolalita efektivní
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
       mmol/kg  

RH se neudává.

Zdroj výpočtu:
Jabor A. a kol., Vnitřní prostředí, GRADA, 1. vydání, 2008. ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 13
.

Osmotická rezistence erytrocytů - maximální (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,36–0,32 %  

www.hematoloy.cz

Osmotická rezistence erytrocytů - minimální (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,52–0,48 %  

www.hematology.cz

Ostatní buňky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,00 1  

www.hematology.cz

Oxalát - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 0,5 mmol/d   

https://uroweb.org/guideline/urolithiasis/

Oxalát (U)

Pro posouzení koncentrace oxalátů v moči jako rizikového faktoru uroloithiázy je vhodnější provést sběr moče za 24 hodin s výpočtem odpadu oxalátů za uvedené odbobí, popř. hodnotit poměr oxaláty/kreatinin, proto jsou referenční meze uvedeny pouze u těchto metod.

 

 

Oxalát/kreatinin (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 6 měsíců < 0,36 mol/mol  
  6 měsíců–2 roky < 0,17    
  2–5 let < 0,10    
  5–14 let < 0,08    
  > 14 let < 0,04    

https://uroweb.org/guideline/urolithiasis/

Oxyhemoglobin
 PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
      0,10-0,75   Pupečník
     < 1D 0,84-0,89    
     > 1D 0,94–0,98   Aa., kap.
     > 1D 0,70–0,80   Vv., smíš.

V M4 nelze hodnotit parametry dle typu krve, hodnoceno vždy jako arteriální krev.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 121. ISBN 978-80-247-1221-5 - zároveň zdroj výpočtu.

Thomas, L. a kol., Clinical laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results., TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998 : str. 320. ISBN 3-9805215-4-0.

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 157. ISBN 978-1-59425-067-5 (konsenzus podle sO2)

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

  

Panel dif. dg. patologického APTT (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

Panel lupus antikoagulans (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

Panel von Willebrandovy choroby (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

paO2/FiO2 index (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     > 300  mmHg (torr)  

https://www.uptodate.com/contents/measures-of-oxygenation-and-mechanisms-of-hypoxemia

Zdroj výpočtu:
Jabor, A. a kol., Vnitřní prostředí., GRADA, 1. vyd. 2008.  ISBN 978-80-247-1221-5, 560 stran, str. 464

 

Paracetamol (P/S)

Obvyklé terapeutické rozmezí: 10-30 mg/L. Koncentraci při podezření na předávkování je nutno hodnotit vzhledem k předpokládané době požití.

Předpokládaná doba od požitíToxická koncentrace
4 hodiny > 200 mg/L
8 hodin > 100 mg/L
12 hodin > 50 mg/L
pCO2 aktuální (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    5,6–9,8 kPa Pupečník
  < 28 dnů 3,6–5,3   Arteriální, kapilární k.
  28 dnů - 1 rok  3,6–5,1   Arteriální, kapilární k.
  > 1 rok 4,8–5,9   Arteriální, kapilární k.
  > 1 rok 4,9–6,7   Venózní, smíšená k.

V M4 nelze hodnotit parametry dle typu krve, hodnoceno vždy jako arteriální krev.

Do M4 se přenáší jen pH, pO2 a pCO2 aktuální – nutno správně zadat tělesnou teplotu pacienta.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 113. ISBN 978-80-247-1221-5.

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 53. ISBN 978-1-59425-067-5.

Thomas, L. a kol., Clinical laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results., TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998 : str. 320. ISBN 3-9805215-4-0.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

 

Pepsin ve slinách
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 25  µg/l  neg

 Limit detekce je 16 µg/l

Rozsah kvatifikace 25 - 500 µg/l

Peptest příbalový leták

PFA-200 (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
   

84-160

s COL/EPI
   

68-121

s COL/ADP 

Meze stanovené výrobcem.

pH (pH metr) (U) - samostatně
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    5,0-6,0    

Po jídle je moč slabě alkalická, po fyzické námaze kyselá.

Burtis C. A, Ashwood E. R., Bruns D. E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W. B. Saunders Comp. 2012: str. 1828. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

 

pH (Pu,…)

-

pH (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    5,0-6,0    

Po jídle je moč slabě alkalická, po fyzické námaze kyselá.

Burtis C. A, Ashwood E. R., Bruns D. E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W. B. Saunders Comp. 2012: str. 1828. ISBN: 978-1-4160-6164-9. 

pH aktuální (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    7,10–7,35   Pupečník
  < 1 rok 7,20–7,50   Arteriální, kapilární k.
  > 1 rok 7,36–7,44   Arteriální, kapilární k.
  > 1 rok 7,35–7,43   Venózní, smíšená k.

V M4 nelze hodnotit parametry dle typu krve, hodnoceno vždy jako arteriální krev.

Do M4 se přenáší jen pH, pO2 a pCO2 aktuální – nutno správně zadat tělesnou teplotu pacienta.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 106-110. ISBN 978-80-247-1221-5.

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 159. ISBN 978-1-59425-067-5.

Thomas, L. a kol., Clinical laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results., TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998 : str. 320. ISBN 3-9805215-4-0.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

PINK test (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,25    
Placentární růstový faktor (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Plazmatické buňky mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,00 1  

www.hematology.cz

pO2 aktuální (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,8-3,7 kPa Pupečník
  < 1 den 4,1-12,6   Arteriální, kapilární k.
  > 1 den 9,6-14,4   Arteriální, kapilární k.
  > 1 den 4,8-5,9   Venózní, smíšená k.

V M4 nelze hodnotit parametry dle typu krve, hodnoceno vždy jako arteriální krev.

Do M4 se přenáší jen pH, pO2 a pCO2 aktuální – nutno správně zadat tělesnou teplotu pacienta.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 120. ISBN 978-80-247-1221-5.

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 156. ISBN 978-1-59425-067-5.

Thomas, L. a kol., Clinical laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results., TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998 : str. 320. ISBN 3-9805215-4-0.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

INL/0557/03 Odběr krve na ABR - preanalytická fáze

 

 

Počet elementů (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 měsíc ≤20 10^6/l  
  1–2 měsíce ≤10    
  > 2 měsíce ≤5    

Kestenbaum LA, Ebberson J, Zorc JJ, Hodinka RL, Shah SS. Defining Cerebrospinal Fluid White Blood Cell Count Reference Values in Neonates and Young Infants. Pediatrics. 2010 Feb;125(2):257-64.

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 1312. ISBN: 3-9805215-4-0.

 

Polynukleáry (Csf)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 10^6/l  

 

Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 1312. ISBN: 3-9805215-4-0.

Porfyriny celkové (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,300 µmol/l  nejvýše přípustný limit

Pozn.: U biologických expozičních testů se při monitorování profesionální expozice neuvádějí referenční meze v standardním biochemickém významu. Rozhodující je určený, nejvýše přípustný limit koncentrace toxické látky ve vzorku moče exponovaného pracovníka. 

TIETZ textbook of Clinical Chemistry and  Molecular Diagnostics, 2006, ISBN-10: 0-7216-0189-8, str.1214 

 

 

 

Prealbumin (P/S)
VěkRozmezíJednotkaPoznámka
 < 1 rok 0,1–0,2 g/l  
1 rok–16 let 0,1–0,3    
> 16 let 0,2–0,4    

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Příbalový leták Roche.Prokalcitonin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    ≤0,05 µg/l  

Příbalový leták Roche, www.procalcitonin.com.

Prolymfocyty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,00–0,00 1  

www.hematology.cz

Promyelocyty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 týden 0,00–0,01 1  
  > 1 týden 0,00–0,00    

www.hematology.cz

Protein - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    < 0,15 g/d  

Zima, T., Racek, J., Tesař, V., Viklický, O., Teplan, V., Schück, O., … Friedecký, B. (2014). Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin. Biochem. Metab. Retrieved from http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2014/2014-3/KBM_3_2014_Dop-ledviny-139.pdf

 

Protein (U)

Referenční rozmezí se neuvádí (viz klinický popis).

Zima, T., Racek, J., Tesař, V., Viklický, O., Teplan, V., Schück, O., … Friedecký, B. (2014). Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin. Biochem. Metab. Retrieved from http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2014/2014-3/KBM_3_2014_Dop-ledviny-139.pdf

 

Protein C aktivita (P)

 

VěkRozmezíJednotka
0–1 den 25–45 %
1 den–1 měsíc 30–55  
1 měsíc-6 měsíců 35-112  
6 měsíců–1 rok 40–112  
1–6 let 50–125  
6–11 let 60–125  
11–16 let 65–120  
> 16 let 70–130  

www.hematology.cz

Protein S aktivita (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 den 25–50 %  
  1 den–1 měsíc 35–65    
  1 měsíc–6 let 55–120    
  6–11 let 45–115    
  11–16 let 50–110    
Ženy 16–18 let 65–140    
Muži > 16 let 65–140    
Ženy > 18 let 50–140    

www.hematology.cz

Protein/kreatinin (PCR) (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  do 24 měsíců < 50 g/mol  
   > 24 měsíců  < 15 g/mol  u dětí vzhledem k nejistotě čísla sjednoceno na dospělé hodnoty (literatura uvádí 20 g/mol)

Dospělí

Děti

 • Larkins, N. G., Teixeira-Pinto, A., & Craig, J. C. (2019). A narrative review of proteinuria and albuminuria as clinical biomarkers in children. Journal of Paediatrics and Child Health, 55(2), 136–142. https://doi.org/10.1111/jpc.14293

 

Protrombin.test - poměr (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 0,80–1,50    
  1–6 měsíců 0,80–1,40    
  > 6 měsíců 0,80–1,20    

www.hematology.cz

Protrombinový test - INR (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Protrombinový test (PT) - korekce (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 0,80–1,50 1  
  1–6 měsíců 0,80–1,40    
  > 6 měsíců 0,80–1,20    

www.hematology.cz

Protrombinový test (PT) (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

Reptilázový test (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,0–22,0 s  

www.hematology.cz

Retikulocyty absolutně (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 3 dny 0,148-0,216 10^12/l  
  3 dny-1 měsíc 0,051-0,110    
  1-6 měsíců 0,048-0,088    
  6 měsíců-2 roky 0,044-0,111    
  2-15 let 0,042-0,070    
  > 15 let 0,025-0,100    

www.hematology.cz

Retikulocyty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–2 dny 0,030–0,070 1  
  2–4 dny 0,010–0,030    
  4 dny–1 týden 0,000–0,010    
  1 týden–1 měsíc 0,002–0,020    
  31–45 dnů 0,003–0,035    
  45 dnů–2 měsíce 0,004–0,048    
  60–75 dnů 0,003–0,042    
  75 dnů–3 měsíce 0,003–0,036    
  3 měsíce–10 let 0,002–0,028    
  > 10 let 0,005–0,025    

www.hematology.cz

Retikulocyty relativně (B)

 

VěkRozmezíJednotka
< 3 dny 0,035-0,054 1
3 dny-1 měsíc 0,011-0,024  
1-2 měsíce 0,021-0,035  
2-6 měsíců 0,016-0,027  
6 měsíců-15 let 0,009-0,018  
> 15 let 0,005-0,025  

 

 

www.hematology.cz

Rozlišení transsudát/exsudát (Pu,…)

-

Salicyláty (P/S)

PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

-->Hodnotí se vzhledem k předpokládané době od požití, v kontextu parametrů vnitřního prostředí a klinických příznaků.

 

Saturace hemoglobinu
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,10-0,75  - Pupečník
  < 1 D   0,85–0,90    
  > 1 D 0,95–0,99   Aa.,kap.
  > 1 D 0,70–0,80   Vv.,smíš.

V M4 nelze hodnotit parametry dle typu krve, hodnoceno vždy jako arteriální krev.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 121. ISBN 978-80-247-1221-5 - zároveň zdroj výpočtu.

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 157. ISBN 978-1-59425-067-5.

Thomas, L. a kol., Clinical laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results., TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998 : str. 320. ISBN 3-9805215-4-0.

https://acutecaretesting.org/en/articles/umbilical-cord-blood-gas-analysis

 

 

Saturace transferinu
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 rok 0,04-0,60    
  1-14 let 0,07-0,40    
Ženy 14-19 let 0,05-0,40    
Muži 14-19 let 0,10-0,60    
Ženy 19-50 let 0,10-0,50    
Muži > 19 let 0,15-0,60    
Ženy > 50 let 0,15-0,60    

Dle Doporučení ČSKB změna % na realtivní díly (např. 50 % odpovídá 0,50).

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Rustad P., Felding P., Franzson L. et al.: The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004, 64: 271-284.

Zdroj výpočtu: 
Thomas L. et al.: Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. First Edition. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany 1998: str. 275-276. ISBN: 3-9805215-4-0 (změna z % na relativní díly, tj. /100).

 

Screening hepatitid (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Screening lipidů (P/S)
Screening specifického inhibitoru (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
SCT konfirmace (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
SCT konfirmace korekce (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
SCT korekce normalizovaný poměr (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
SCT normalizovaný poměr (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
SCT screening (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
SCT screening korekce (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Selen - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    7–160  µg/d  

 

Burtis C.A, Ashwood E.R., Bruns D.E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W.B. Saunders Comp. 2012: str. 2167. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

Zdroj výpočtu (odpady obecně):

Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80 -7013-206-X.

 

Selen (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–2 roky 20–70 µg/l  
  2–4 roky 40–100    
  4–16 let 55–130    
  > 16 let 60–160    

 

Burtis C.A, Ashwood E.R., Bruns D.E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W.B. Saunders Comp. 2012: str. 2167. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

 

Selen (U)

Pro koncentraci selenu v jednorázovém vzorku moči referenční meze nepoužíváme.

Selen v plné krvi (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    60–230 µg/l  

 

Burtis C.A, Ashwood E.R., Bruns D.E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W.B. Saunders Comp. 2012: str. 2167. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

 

Sférocyty (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

sFLT-1/PLGF
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Shluky trombocytů (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Schistocyty mikroskopicky (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

Sirolimus (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    3,0–20,0 µg/l  

Pro koncentraci sirolimu neexistuje pevně dané terapeutické rozmezí. Při volbě optimální hladiny je třeba brát v úvahu řadu faktorů jako klinický stav pacienta, dobu od transplantace, ostatní medikaci a další. Za toxickou je považována koncentrace > 20 µg/l.

Burtis C. A, Ashwood E. R., Bruns D. E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W. B. Saunders Comp. 2012. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

Skóre COVID-19
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     0-3  1  

Linssen J et al. (2020): A novel haemocytometric COVID-19 prognostic score developed and validated in an observational multicentre European hospital-based study. Elife 2020 Nov 26;9:e63195.

Sodík - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–6 měsíců 1–10 mmol/d  
  6 měsíců–1 rok 10–30    
  1–7 let 20–60    
  7–15 let 50–120    
  > 15 let 120–240    

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 73. ISBN: 80-85047-03-9.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. 1. vydání. Grada 2008: str. 22. ISBN: 978-80-247-1221-5.

Zdroj výpočtu (odpady obecně):

Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80 -7013-206-X. 

Sodík (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 18 let 136-146 mmol/l  
  > 18 let 136-144    

 Viz Sodík (P/S)

Sodík (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 18 let 136-146 mmol/l  
  > 18 let 136-144    

Ridefelt, P., Hilsted, L., Juul, A., Hellberg, D., & Rustad, P. (2018). Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components–merging of studies from Denmark and Sweden. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 78(5), 365–372. https://doi.org/10.1080/00365513.2018.1474493

Grossi E., Colombo R., Cavuto S., Franzini C.: The REALAB Project: A New Method for the Formulation of Reference Intervals Based on Current Data. Italská multicentrická studie REALAB, Clin Chem 2005, 51(7): 1232 - 1240 (1238).

 

Sodík (Pu,…)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Sodík (U)
Solubilní fms- like tyrozinkináza 1 (S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Solubilní transferinový receptor (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  > 18 let 1,80-4,70 mg/l  

U dětí jsou vyšší hodnoty sTfR, v těhotenství se nemění.

Příbalový leták firmy Roche.

 

Specifická hmotnost (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    1,002–1,030 kg/l  kg/l = g/ml = g/cm3

Odpovídá 1002 - 1030 g/l (kg/m3).

Burtis C. A, Ashwood E. R., Bruns D. E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W. B. Saunders Comp. 2012: str. 1834. ISBN: 978-1-4160-6164-9. 

Spektrofotometrie (Csf)

Jasné nálezy spektrofotometrického vyšetření jsou hodnoceny jako pozitivní, nebo negativní. V případě nejasných nálezů je výsledek vyšetření telefonicky konzultován, případně komentář k nálezu uveden v poznámce laboratorního vyšetření v programu Win Medicalc.

STfR/Feritin
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
AnémieReceptorový index
Anémie chronických chorob (ACD)  < 2,0 (3,2)
Sideropenická anémie (SA)  > 2,0 (3,2)

cutoff 2,0 platí, je-li CRP > 5 mg/L; cutoff 3,2 platí, je-li CRP < 5 mg/L

sTfR_logFerritin_ThomasPlot_2006-04-05.pdf
(rovněž zdroj výpočtu, str. 30)

STic Expert HIT - vyšetření heparinem indukované trombocytopenie (P)

negativní/pozitivní

příbalový leták

Struvit (St)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (B)

 

VěkRozmezíJednotka
< 2 měsíce 285-375 g/l
2 měsíce-15 let 300-370  
> 15 let 320-360  

 

 

www.hematology.cz

Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 28,0–34,0 pg  
  1–6 měsíců 25,0–30,0    
  6 měsíců–6 let 23,0–27,0    
  6–15 let 25,0–30,0    
  > 15 let 28,0–34,0    

www.hematology.cz

Střední objem erytrocytů (B)

 

VěkRozmezíJednotka
< 3 dny 95-121 fl
3 dny-2 týdny 88-126  
2 týdny-1 měsíc 86-124  
1-2 měsíce 85-123  
2-6 měsíců 77-115  
6 měsíců-2 roky 70-86  
2-6 let 75-87  
6-12 let 77-95  
12-15 let 78-100  
> 15 let 82-98  

 

 

www.hematology.cz

Střední objem trombocytů (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    7,8–11,0 fl  
Syndrom (Csf)

Viz klinický popis.

 

Takrolimus (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    3,0–20,0 µg/l  

Pro koncentraci takrolimu neexistuje pevně dané terapeutické rozmezí. Při volbě optimální hladiny je třeba brát v úvahu řadu faktorů jako klinický stav pacienta, typ transplantace, dobu od transplantace, ostatní medikaci a další.

Za toxickou je považována hladina > 20,0 µg/l.

Burtis C. A, Ashwood E. R., Bruns D. E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W. B. Saunders Comp. 2012. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

Teofylin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 měsíc 6,0–11,0 mg/l

U neonatální apnoe
(většinou teofylin nahrazen kofeinem)

  > 1 měsíc 8,0–20,0    Terapeutické optimum se může lišit podle věku a indikace

Pesce AJ, Rashkin M, Kotagal U: Standards of laboratory practice: theophylline and caffeine monitoring. Clin Chem 1998 May;44(5):1124-1128

Toxikologický screening T10 (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

Viz průkazy jednotlivých drog.

Příbalové letáky firmy Dialab a JK-Trading.

Tramadol - průkaz (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 100  µg/l  při překročení výsledek pozitivní

Příbalový leták "Diaquick" TRA (Tramadol) firmy Dialab.

Transferin (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 9 týdnů 1,10-2,40 g/l  
  9 týdnů-1 rok 1,20-3,50    
  1-19 let 2,40-3,70    
Ženy > 19 let 2,00-3,90    
Muži > 19 let 1,90-3,40    

Transferin významně stoupá v těhotenství.

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Grossi E., Colombo R., Cavuto S., Franzini C.: The REALAB Project: A New Method for the Formulation of Reference Intervals Based on Current Data. Italská multicentrická studie REALAB, Clin Chem 2005, 51(7): 1232 - 1240 (1237). 

Triacylglyceroly (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 roku 0,60–2,90 mmol/l  
  1–15 let 0,50–2,20    
  > 15 let 0,45–1,70    

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str.194-195. ISBN 978-1-59425-067-5.

Franeková, Friedecký, Jabor, Palička, Stožický, Soška: Referenční meze, optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipid. profilu, Klinická biochemie a metabolismus,14 (35). 2006, No.4., s.207-210.

Soška, Poledne a kol.: Společné doporučení ČSKB a ČSAT pro sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospěloou populaci. Klinická biochemie a metabolismus, 2010, č.1., str.45-46.

Urbanová, Šamánek, Češka, Freiberger, Poledne, Cífková, Vaverková, Rosolová, Soška, Piťha, Štulc, Vráblík: Doporučení pro dg. a léčbu DLP u dětí a dospívajících vypracované výborem ČSAT, CorVasa 2008, 50(2): K41-K47, DMEV 2008, 11(1); 43-49. 

Triacylglyceroly (Pu,…)

-

Tricyklická antidepresiva - průkaz (U)
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     1000  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní

Příbalový leták firmy Dialab.

Trombinový test - poměr (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0,80–1,20    

www.hematology.cz

Trombinový test (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    11,0–18,0 s  

www.hematology.cz

Trombocyty (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0-15 let 150–450 10^9/l  
  > 15 let 150–400    

 

www.hematology.cz

Trombocyty v jiných materiálech (UNF)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Trombocyty v ThromboExact (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0-15 let 150–450 10^9/l  
  > 15 let 150–400    

 

Trombocyty v trombokoncentrátu (TRK)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Trombotický panel (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

www.hematology.cz

Troponin T - vysoce senzitivní (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 6 měsíců < 93 ng/L  
  6 měsíců až 1 rok < 21    
   > 1 rok < 14*    

* Hodnota 99. percentilu zdravé populace je 14 ng/l, nicméně i pacienti s hodnotami mezi 5 a 14 ng/l mají vyšší riziko kardiovaskulárních komplikací (a úmrtí). Např. hodnota < 5 ng/L při přijetí u pacienta s bolestí na hrudi má negativní prediktivní hodnotu 98 %.

 

 • Děti: Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.
 • Dospělí: Roffi, M. et al. (2016). 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. European Heart Journal, 37(3), 267–315. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv320
Typ proteinurie (ELFO) (U)
UFH-antiXa (P)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

Cílová hodnota účinné léčby pomocí nefrakcionovaného heparinu (UFH) je 0,30-0,70 kIU/L.

Kitchen S, Gray E, Mackie I, Baglin T, Makris M on behalf of the BCSH committee. Measurement of non-coumarin anticoagulants and their effects on test of haemostasis: Guidance from the British Committee for Standards in Haematology. Dostupné z WWW: https://b-s-h.org.uk/guidelines/ [cit. 2021-05-10]

Urát amonný (St)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Uricit (St)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Urobilinogen (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    0 arb.j.  

Fyziologicky zvýšen 4 h po jídle. Urobiloinogen se netvoří při chybění střevní flóry (fyziologicky u novorozenců, při razantní ATB léčbě).

Válce granulované (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Válce hyalinní (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Válce voskové (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Valproát (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    50,0–100,0 mg/l  

Milan Grundmann, Ivana Kacířová: Terapeutické monitorování hladin antiepileptik I. - obecné zásady, „stará“ antiepileptika, Klin Farmakol Farm 2016: 30(2): 9-15

Vankomycin (P/S)
PodáníVěkRozmezíJednotkaPoznámka
PŘED   10-15 mg/l  
PŘED   15-20 mg/l  Závažnější infekce
PO   ≤50,0 mg/l  
Kontinuální infuze   20-25 mg/l  

Cílové terapeutické hodnoty závisí na závažnosti, lokalizaci infekce* a citilivosti inf. agens. Teoreticky optimálně AUC24H/MIC > 400.
* Pneumonie, ostomyelitida, endokarditida, infekce CNS mohou vyžadovat zvýšené cílové hladiny (případně podání vyšší úvodní dávky)

https://www.uptodate.com/contents/vancomycin-parenteral-dosing-and-serum-concentration-monitoring-in-adults

Vápník - odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–15 let 2,0–4,0 mmol/d  
  > 15 let 2,5–7,5    

 

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 73. ISBN 80-85047-03-9.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 72. ISBN 978-80-247-1221-5.

Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80 -7013-206-X.

 

Vápník (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–31 dnů 1,9–2,9 mmol/l  
  1 měsíc–1 rok 2,0–2,8    
  1–18 let 2,2–2,7    
  > 18 let 2,2–2,6    

 

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 49-50. ISBN 978-1-59425-067-5.

Grossi E., Colombo R., Cavuto S., Franzini C.: The REALAB Project: A New Method for the Formulation of Reference Intervals Based on Current Data. Italská multicentrická studie REALAB, Clin Chem 2005, 51(7): 1232 - 1240.

 

Vápník (Pu,…)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Vápník (U)

Pro koncentraci vápníku v jednorázovém vzorku moči referenční meze nepoužíváme.

Vápník ionizovaný (B)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 rok 0,95–1,50 mmol/l  
  > 1 rok 1,15–1,30    
    0,25-0,35   citrát RRT

Pozn.: RRT - renal replacement therapy (dialýza).

 

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 51. ISBN 978-1-59425-067-5.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 75. ISBN 978-80-247-1221-5.

Burtis C.A, Ashwood E.R., Bruns D.E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W.B. Saunders Comp. 2012: str. 2137. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

Higgins C.: Citrate anticoagulation during CRRT for acute kidney injury. https://acutecaretesting.com 2017.

 

Vápník/kreatinin (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–1 rok < 2,0 mol/mol  
  1–3 roky < 1,5    
  3–5 let < 1,1    
  5–7 let < 0,8    
  7–10 let < 0,6    
  > 10 let 0,25–0,55    

 

Türk C., Neisius A., Petrik A. et al.: EU Guidelines on Urolithiasis, European Association of Urology 2018.

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 76. ISBN 978-80-247-1221-5.

 

Vitamin B12 (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 1 rok 100–1400 pmol/L  
   1 rok až 12 let 300–1 200    
  12 let až 18 let 200–800    
  > 18 let 100–600    

 

POZNÁMKA: Změna jednotky z ng/L na pmol/L. Při převodu zpět na ng/l vynásobte výsledek v pmol/L číslem 1,353.

 

 • Děti: Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.
 • Dospělí: příbalový leták Roche (citováno 6/2020)
Volné lehké řetězce (S)

viz Podřazené metody

Vzhled likvoru (Csf)

-

Vzhled punktátu (Pu)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Weddellit (St)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Whewellit (St)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Zákal (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         
Zinek – odpad
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    2–11 µmol/d  

 

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 73. ISBN 80-85047-03-9.

Zdroj výpočtu (odpady obecně):

Doležalová V. a kol.: Principy biochemických vyšetřovacích metod II. část, Idvpz Brno 1995: str. 217. ISBN: 80 -7013-206-X.

 

Zinek (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    10,0–20,0 µmol/l  
    ≤ 30,0   Biol. exp. test

Při monitorování profesionální expozice se výsledek nehodnotí podle referenčního rozmezí (normálních hodnot), ale podle nejvýše přípustného limitu, což je hodnota prokazující toxikologicky významnou výši profesionální expozice (např. při sváření apod.), která představuje riziko pro zdravotní stav exponovaného pracovníka. Překročení nejvýše přípustného limitu vede k preventivním zásahům snižujícím velikost expozice (lepší ochranné prostředky, zvýšené odsávání, aj.).
Pro biologické monitorování (biologický expoziční test) profesionální expozice zinku je nejvýše přípustný limit 30 µmol/l.

 

Soldin S.J., Brugnara C., Wong E.C.: Pediatric Reference Intervals. Sixth Edition. AACC Press 2007: str. 213. ISBN 978-1-59425-067-5.

Burtis C.A, Ashwood E.R., Bruns D.E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Fifth Edition. W.B. Saunders Comp. 2012: str. 2175. ISBN: 978-1-4160-6164-9.

Teisinger J. et al.: Expositionstests in der Industrietoxikologie. VEB Verlag 1984: str. 275.

 

Zinek (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    2,0–11,0 µmol/d  
    ≤ 20,0   Biol. exp. test

Při monitorování profesionální expozice se výsledek nehodnotí podle referenčního rozmezí (normálních hodnot), ale podle nejvýše přípustného limitu, což je hodnota prokazující toxikologicky významnou výši profesionální expozice (např. při sváření apod.), která představuje riziko pro zdravotní stav exponovaného pracovníka. Překročení nejvýše přípustného limitu vede k preventivním zásahům snižujícím velikost expozice (lepší ochranné prostředky, zvýšené odsávání, aj.).
Pro biologické monitorování (biologický expoziční test) profesionální expozice zinku je nejvýše přípustný limit 20 µmol/l.

 

Masopust J.: Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I a II. Avicenum 1998: str. 73. ISBN 80-85047-03-9.

 

Zolpidem - průkaz (U)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     < 50  µg/l  při překročení pozitivní výsledek

Příbalový leták Diaquick ZOL Cassette firmy Dialab.

Zonisamid (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
     10-40  mg/l  

Terapeutické monitorování hladin antiepileptik II. – „nová“ antiepileptika, speciální skupiny pacientů. Ivana Kacířová, Klin Farmakol Farm 2016; 30(2): 16–22

Železo (P/S)
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  < 14 let 5,0-25,0 µmol/l  
  14-19 let 6,0-31,0    
  > 19 let 6,0-35,0    

Vyšší koncentraci Fe mají novorozenci, nižší menstruující ženy, klesá ve 2. a 3. trimestru těhotenství, po porodu.

Adeli K., Higgins V., Trajcevski K., White-Al Habeeb N.: The Canadian laboratory initiative on pediatric reference intervals: a CALIPER white paper. Crit Rev Clin Lab Sci 2017, 54(6): 358-413.

Příbalový leták firmy Roche.

 

Žlučové kyseliny (P/S)
  Lačnění (8-12 hodin) Postprandiální
(2 hodiny po jídle)
Fyziologické hodnoty  < 10 µmol/l < 20 µmol/l
Přibližné hodnoty u vybraných patologických stavů:
Obstrukce žlučovodu > 180 µmol/l > 180 µmol/l
Intrahepatální cholestáza cca 100 µmol/l cca 120 µmol/l
Portosystémový shunt < 10 µmol/l > 180 µmol/l
Porucha motility GIT, inadekvátní kontrakce žlučníku 25-50 µmol/l < 20 µmol/l

Příbalová informace firmy Diazyme.

http://www.gynultrazvuk.cz/data/clanky/6/dokumenty/p-2017-intrahepatalni-cholestaza-v-tehotenstvi.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016508512011870

https://www.diazyme.com/images/products/pdf/brochures/TBA%20Brochure.pdf

https://www.dialab.cz/static/_dokumenty/1/3/0/2/9/N_Zlucove_kyseliny_-bile-acids-903120.pdf