<<< zpět na seznam metod

Sodík (S/P)

Název metody: Sodík (S/P)
Statim: Ano
Klíčová slova: Natrium, Na, sodný iont, Na+
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: Sérum s gelem/heparinová (Li) plazma s gelem
Vacuette: Červená (žlutý kroužek) / zelená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
  0–18 let 132–144 mmol/l  
  >18 let 137–145    
Zdroj RM:

Soldin, S.J. , Brugnara, C., Wong, E.C., Pediatric Reference Intervals., AACC Press, Sixth Edition, 2007. ISBN 978-1-59425-067- , 271 stran, str. 180 (Test 3).
Nordic Reference Interval Project 2000 (NORIP), Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2004: 64, No. 4 , 177 stran (265 - 442).

 

Klinický popis:

Sodík je hlavní extracelulární kationt, který se nejvíce podílí na osmotickém tlaku (osmolalitě). Natrémie neodráží zásoby natria v organismu.

Při hodnocení natrémie je nutno současně posuzovat stav hydratace, albuminémii, glykémii a kalémii.

Příčinou hyponatrémie může být hypehydratace, hypoalbuminémie, hyperglykémie, hypoaldosteronismus, ztráty natria (např. zvracení, průjem, nadměrné pocení), vliv léků (např. thiazidová diuretika, ACEI), renální selhání, centrální poruchy (SIADH, CSWS).

Příčinou hypernatrémie může být dehydratace, renální selhání, hyperaldosteronismus, diabetes insipidus (DI), nadměrný přívod solí, vliv léků (např. furosemid).

24 – 48 h po traumatu, operaci dochází díky endokrinní odpovědi (zvýšení ADH a aldosteronu) k retenci vody a sodíku (více vody a tudíž k hyponatrémii); dle tíže traumatu může přetrvávat i 4-7 dní.

Kritické jsou hodnoty natrémie pod 120 mmol/l  a nad 160 mmol/l u pomalu se rozvíjející poruchy nebo pod 130 mmol/l a nad 150 mmol/l u akutně vzniklé prouchy. K úpravám natrémie u pomalu se rozvíjejí poruchy musí docházet pomalu. Při těžké hyponatrémii hrozí rabdomyolýza (je vhodné monitorovat CK, myoglobin, hodnotit případnou diskrepanci mezi U-krev a U-ery).
Zvýšení glykémie o 10 mmol/l vede ke snížení natrémie přibližně o 3 mmol/l (pokles natrémie není lineární, vyšší je u glykémií nad 20 mmol/l), jedná se o diluční hyponatrémii při zvýšení efektivních solutů, kdy dochází k přesunu vody z buňky (rovněž např. po podání manitolu, sacharózy, maltózy, glycerolu, sorbitolu).

INTERFERENCE: U pacientů s vysokou koncentrací bílkovin nebo lipidů (celková bílkovina › 100 g/l, triacylglyceroly › 20 mmol/l, vyšší lipemický index) při nepřímém měření ISE (s ředěním) na automatickém biochemickém analyzátoru dochází k pseudohyponatrémii; k falešnému snížení natrémie nedochází při přímém měření ISE (bez ředění) na ABR nebo POCT analyzátorech. Naopak k pseudohypernatrémii může dojít u pacientů s nízkou koncentrací bílkovin (celková bílkovina < 40 g/l) při nepřímém měření ISE (s ředěním) na automatickém biochemickém analyzátoru. Při uvedených cutoff hodnotách bílkovin a lipidů se jedná o změnu natrémie přibližně o 3 - 4 mmol/l (změna proteinémie o 10 g/l vede ke změně natrémie při nepřímém měření ISE cca o 1 mmol/l). Osmolalita těchto pacientů neodpovídá natrémie zjištěné nepřímou metodou ISE, ale skutečné natrémii (zjištěné přímou metodou ISE). Pseudohyponatrémie při měření iontů nepřímou metodou ISE je popisována také u pacientů léčených koloidními roztoky (HAES, želatina) nebo při kumulaci kontrastních látek u pacientů s CKD. U pacientů s výraznou změnou proteinémie a lipémie vydáváme výsledky iontů měřené přímou metodou ISE na ABR analyzátoru (je nutno spolu s ionty požadovat zároveň stanovení celkové bílkoviny).
Falešné hodnoty natrémie můžeme také získat při užití špatné zkumavky či při přelévání krve mezi zkumavkami (vliv antikoagulačního činidla s Na), vlivem infúze (odebíráme z 2. ruky, nejméně 1h po dokapání, vždy doporučujeme současné stanovení celkové bílkoviny a albuminu, které nejlépe odhalí naředění vzorku infúzí). 

Související metody a výpočty: Frakční exkrece sodíku, Chloridy (S/P), Sodík (B), Osmolalita (S/P), Osmolalita - výpočet, Osmolalita efektivní - výpočet, Clearance bezelektrolytové vody (EWC), Clearance elektrolytová, Draslík (S/P)
Další informace:

M. Šolcová: Poruchy ABR 01/17. CEVA [online] 1. duben 2016 , poslední aktualizace 1. duben 2016 [cit. 4/2016]. Dostupný z WWW: http://www.ceva-edu.cz/course/view.php?id=357. ISSN 1803-8999.

Jabor A. a kol., Vnitřní prostředí, GRADA, 1. vydání, 2008.
Kazda A. a kol., Kritické stavy, GALÉN, 1. vydání, 2012.