<<< zpět na seznam metod

Osmolalita (U)

Název metody: Osmolalita (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Osmoticky aktivní látky v moči
Jednotka: mmol/kg
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 24h
Poznámka k odběru:

Jednorázová moč odebraná ráno, kdykoliv během dne, po podání adiuretinu, krátkodobý sběr moče nad 4h, sběr moče 24 h bez přídavku činidla k úpravě moče. Odběrové nádoby nesmí být vypláchnuty přípravkem s obsahem osmoticky aktivních látek. 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    50–1 200 mmol/kg  

Jedná se o osmotické limity při maximálním zředění a maximální koncentraci.
Normální běžný vzorek při běžném příjmu tekutin: 300 - 900 mmol/kg.
Fyziologické rozmezí při maximální koncentraci: 850 -1200 mmol/kg (závisí na věku).
Při poruše ledvin se obvykle nezvyšuje nad 400 - 500 mmol/kg. 
U novorozenců (zvlášť nedonošených) a ve stáří je nižší koncentrační schopnost, naopak největší je v mládí.

Zdroj RM:

Masopust J., Požadování a hodnocení biochemických vyšetření I., AVICENUM, 1998. ISBN 80-85047-03-9, 630 stran, str. 224, 73.
Thomas L. a kol., Clinical laboratory Diagnostics, Use and Assessment of Clinical Laboratory Results., TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany, 1998. ISBN 3-9805215-4-0, 1527 stran, str. 299.

 

Klinický popis:

Osmolalita moče slouží k výpočtům (odpadu, FE osmol, C osmol, I osmol) a k následnému posouzení koncentrační schopnosti ledvin, k dif. dg. polyurie (osmotická a vodní diuréza - viz FE osmol) a k dif. dg. prerenálního a renálního selhání ledvin (určení příčiny oligoanurie). Za fyziologických podmínek se na osmolalitě moče podílí především ionty (zejména sodné, draselné a amonné kationty a jejich anionty) a močovina. Osmolalita moče je ovlivněna osmotickou náloží, příjmem tekutin, ADH a funkčností ledvin (koncentrační schopnost).

Koncentrační schopnost ledvin je závislá na věku a lze ji posoudit pomocí odmolality moče nebo lépe pomocí osmolálního indexu: I osmol = U osmol/Posmol; viz koncentrační pokus a C H2O. Porucha koncentrační schopnosti ledvin patří k prvním známkám renálního onemocnění. K poruše koncentrační schopnosti dochází při deficitu ADH (DI), u TIN, hypokalémie, hyperkalcémie, při léčbě Li.

Pro prerenální selhání ledvin svědčí U osmol > 400 mmol/kg, pro renální selhání U osmol < 400 mmol/kg. K dif. dg. renálního selhání se využívá i FE H2O, FE Na, FE urey, U Na.

Ke zvýšení močové osmolality (koncentrace, odpadu, Fe osmol, C osmol) dochází při katabolismu, zvýšeném příjmu bílkovin (zvýšená urea v moči - zvýšený odpad katabolického dusíku), při hyperglykémii s glykosurií, při zvýšeném vylučování solí, při léčbě manitolem, po podání kontrastní látky nebo při vylučování alkoholu, metanolu...

Ke snížení močové osmolality (koncentrace, odpadu, Fe osmol, C osmol) dochází při vodní diuréze (nadměrné pití, DI = diabetes insipidus: polyurie 4 - 5 l/24h, osmolalita moče < 150 mmol/kg), při sníženém příjmu NaCl, u hypoproteinémie.

Poznámky: Po podání 0,5 - 1 l vody klesá u zdravých osob osmolalita moče i močový kreatinin v desítkách minut, s  maximem za 1-2 h. Obsolentní je používání specifické hmostnosti (hustoty) moče pro diagnostické účely.

Související metody a výpočty: Frakční exkrece osmolální, Specifická hmotnost (U), Koncentrační pokus (U), Osmolalita (S/P), Osmolalita - odpad, Clearance bezsolutové vody, Clearance osmolální
Další informace:

Osmolální index: I osmol = U osmol/P osmol při běžném příjmu tekutin: 1 - 3
Osmolální index: I osmol = U osmol/P osmol po žíznění, po podání vazopresinu: 2,6 - 3,6 (dle věku)

- izostenurie: I osmol 1
- hypostenurie: I osmol < 1