<<< zpět na seznam metod

Opiáty semikv. (U)

Název metody: Opiáty semikv. (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Morfin, heroin
Zkratka: OPIA
Jednotka: µg/l
Žádanka: Speciální
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: KIMS
Přístroj: Roche c501
Reagencie: Roche
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim: 2h; Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní úpravy vzorku moče, ale pro stanovení jsou nevhodné silně naředěné vzorky moče, např. po podání velkého množství tekutin (pití, infuze).

Referenční meze:

Cut-off: 300 µg/l (kalibrováno na d-morfin). Výsledky se vydávají textovou formou:

negativ.slabě POZIT.středně POZIT.silně POZIT.
< 300 300-599 600-999 ≥1000

 

Zdroj RM:

Příbalový leták firmy ROCHE.

Klinický popis:

Orientační semikvantitativní stanovení opiátů v moči na analyzátoru. 

Biologický poločas opiátů se pohybuje v rozmezí cca 2 - 6 h, s výjimkou heroinu (jen 0,1 h) a metadonu (15 - 30 h). Metodu lze proto většinou aplikovat do 2 - 3 dnů po poslední dávce.

Požadavky na stanovení jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.). Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).

Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   

Související metody a výpočty: Opiáty - průkaz (U), Toxikologický screening T10 (U)
Další informace:

 Vedle této semikvantitativní metody s kvalitativně ostupňovaným textově vyjádřeným výsledkem (negativní, slabě pozitivní, středně pozitivní, silně pozitivní) se často současně realizuje kvalitativní vyšetření pomocí testovací destičky Opiáty-průkaz (U) s čistě kvalitativním textovým vyjádřením výsledku (negativní nebo pozitivní). Jedná se o dva odlišné analytické systémy, laboratoř si je proto zcela vědomá možných rozdílů ve výsledcích způsobených např. jinými kalibrátory či jinou citlivostí k metabolitům. 

 

Odkazy:

Příbalový letákAutor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 25.08.2023