<<< zpět na seznam metod

Neměřené anionty korigované

Název metody: Neměřené anionty korigované
Nadřazené metody: ABR a krevní plyny (B)
Statim: Ne
Zkratka: UA kor
Jednotka: mmol/l
Žádanka: Rutinní, elektronická, souhrnná
Materiál: Krev nesrážlivá
Odběr: Stříkačka / Kapilára AK-fix - arteriální (venózní) krev / Kapilára
Množství: 2 ml - stříkačka, 200 µl - kapilára AK-fix; 185 µl - kapilára
Princip: výpočet
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: 1h
Poznámka k odběru:

Systém GEM Premier 5000 vyžaduje použití řádně heparinizovaného odběrového materiálu. Správným antikoagulačním činidlem pro analýzu vzorků je heparinát lithný (50 I.U./mL balancovaný Li-heparinát), předpokládá se správný objem krve a důkladné promíchání vzorku ihned po odběru. Použití antikoagulačního činidla na bázi citrátu, EDTA, oxalátu nebo fluoridu sodného může nepříznivě ovlivnit výkonnost senzorů.

Příprava vzorku pro měření na analyzátoru GEM 5000 je podrobně popsána v INL/0557 Odběr krve na ABR – preanalytická fáze.

Odběr do kapiláry se provádí z ušního lalůčku, bříška prstu nebo patičky po minimálně 1/2 h zklidnění pacienta, anaerobně, bez vzduchových bublin. Odběrové místo musí být bez ischémie, jizev, otoku, nesmí být zaškrceno oděvem. Hyperemizaci odběrového místa zajistíme prohřátím nebo potřením hyperemizační mastí (Finalgon, kafrová mast). Dezinfekce v místě odběru musí být zaschlá. Místo odběru nesmíme nadměrně mačkat; první kapku krve otřeme. Po naplnění kapiláry krví uzavřeme jeden konec gumovou čepičkou, vložíme kovový drátek, uzavřeme i na druhém konci a nejméně 10x promícháme obsah kapiláry pomocí magnetu (kapiláru držíme mezi palcem a prostředníčkem). Kapiláru vložíme do plastové zkumavky, kterou uzavřeme a polepíme ID štítkem. Zkumavku položíme na krátkodobě v mrazáku nebo delší dobu v lednici zchlazený sáček modrého gelu (teplota by měla být kolem 0°C, aby gel zůstal ohebný, hladký, bez krystalků, nesmí být přemrzlý), gelový polštářek přeložíme a zajistíme gumičkou. Vložíme do sáčku a spolu s žádankou do kapsle potrubní pošty. Balení do chladicího gelu platí i pro osobní donášku. Vzorek je nutné dodat (a zpracovat) co nejdříve po odběru, jinak dochází k níže uvedeným změnám (viz pozdní dodání vzorku).

Při odběru arteriální (venózní) krve do stříkačky nebo kapiláry AK-fix je třeba z katétru nejprve odstranit ″zátku″ (minimálně 3x mrtvý objem katétru). Stříkačku naplnit krví (2 mL, minimálně 1 mL), odstranit vzduchové bubliny, nasadit uzávěr a nejméně 20x převrátit v ruce ústím nahoru a dolů. Po označení ID štítkem ihned transportovat do laboratoře. Pro kapiláru AK-fix platí stejná manipulace jako při odběru kapilární krve (drátek, míchání, magnet).

Maximální doba transportu: do 30 minut (na zchlazeném gelu); do 15 minut bez chlazení; okamžitě - při zvýšeném počtu krevních elementů.

Pozdní dodání vzorku do laboratoře vede ke snížení pH a pO2, zvýšení pCO2 (ovlivněny budou i výpočty: HCO3-, BE), dále dochází  k poklesu glykémie a zvýšení laktatémie vlivem krevních elementů; mění se i hodnota ionizovaného vápníku (v závislosti na pH; při poklesu pH se hodnota zvyšuje); dochází k vzestupu kalia. Velikost zkreslení je úměrná době od odběru a počtu krevních elementů. U zmrzlého vzorku nelze vydat hodnotu kalia. Vzduchové bubliny zvyšují pH a pO2; snižují pCO2 a hodnotu ionizovaného vápníku. Špatně zadaná teplota ovlivňuje pH, pO2 a pCO2 - vyšší teplota zvyšuje pO2 a pCO2 a snižuje pH; nižší teplota naopak. Neotření první kapky krve, event. hmoždění místa odběru přílišným mačkáním se projeví vzestupem hodnoty kalia a ovlivněním Hb, bilirubinu, glukózy (je možné zkreslení oběma směry). Nedokonalé promíchání zvyšuje Hb, snižuje hodnotu natria, kalia, chloridů; bilirubin může být falešně vyšší i nižší. Neodtažení ″zátky″ FR z katétru sníží pH, Hb, glukózu, laktát, zvýší chloridy; natrium může být ovlivněno oběma směry. Vliv infúze na výsledky závisí na jejím složení. 

Dostupné analyty z kapilár:

185 µL - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát, bilirubin, hemoglobin, saturace hemoglobinu, oxyhemoglobin, karbonylhemoglobin, methemoglobin

90 µL - pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukóza, laktát

 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
    6–10 mmol/l  
Zdroj RM:

Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí. Grada 2008: str. 263-4. ISBN 978-80-247-1221-5 - zároveň zdroj výpočtů.

 

Klinický popis:

Sumární ukazatel metabolické komponenty acidobazického stavu. Zahrnuje anionty plazmy (s výjimkou chloridů, bikarbonátu, albuminátu a fosfátu), které mohou vést k poruše ABR - laktát, ketokyseliny, sulfát, formiát při otravě metanolem, glykolát při otravě etylenglykolem, salicyláty v rámci otravy, atd. Vychází z modelu elektroneutrality plazmy. Výpočet je korigován na objem plazmatické vody, čímž je vyloučeno ovlivnění hodnoty neměřených aniontů jejím kolísáním. Objem vody v plazmě se odhaduje z koncentrace sodíku.

[UA⁻]kor = [UA⁻]/[Na⁺] x 140

[UA⁻] = SID - SIDef = [Na⁺]+[K⁺]+[Ca²⁺]+[Mg²⁺]-[Cl⁻]-[HCO₃⁻]-[Albᵡ⁻]-[Piᵞ⁻]

SID (diference silných iontů) = [Na⁺]+[K⁺]+[Ca²⁺]+[Mg²⁺]-[Cl⁻]

SIDef (diference silných iontů efektivní) = [Na⁺]+[K⁺]+[Ca²⁺]+[Mg²⁺]-[Cl⁻]-[UA⁻] = [HCO₃⁻]+[Albᵡ⁻]+[Piᵞ⁻]

Albᵡ⁻(náboj albuminu) = (pH - 5,17) x 0,125 x Alb

Piᵞ⁻(náboj fosfátu)= P x (pH x 0,309 - 0,469)

Související metody a výpočty: Fosfor anorganický (P/S), Hořčík (P/S), Chloridy (B), Sodík (B), Vápník (P/S), Albumin (P/S), Bikarbonát [HCO₃⁻] aktuální, Draslík (B)
Další informace:

Wikiskripta

M. Šolcová: Poruchy ABR. PO>STUDIUM [online] 9. únor 2018, poslední aktualizace 9. únor 2018 [cit. 3/2021]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=441. ISSN 1803-8999.

 

Odkazy:

 Transport materiálu na vyšetření ABR a amoniaku

INL/0557/03 Odběr krve na ABR - preanalytická fázeAutor: MUDr. Hana Bernášková
Poslední aktualizace: 29.04.2022