<<< zpět na seznam metod

Benzodiazepiny - průkaz (U)

Název metody: Benzodiazepiny - průkaz (U)
Nadřazené metody: Toxikologický screening T10 (U)
Statim: Ano
Zkratka: BZDPp
Jednotka: -
Žádanka: Rutinní (T10), speciální, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h; rutina 4h
Poznámka k odběru:

Čerstvý vzorek moči může být odebraný v kteroukoliv denní dobu a nevyžaduje se žádná zvláštní úprava. Pro průkaz jsou ovšem nevhodné silně naředěné vzorky močí, např. po podání velkého množství tekutin, po infúzi apod.

Referenční meze:
PohlavíVěkCut-offJednotkaPoznámka
     300  µg/l  Výsledek vydáván jako pozitivní/negativní
Zdroj RM:

Příbalový leták firmy Dialab.

Klinický popis:

Benzodiazepiny představují skupinu často užívaných léků tlumících činnost CNS vazbou na GABA (gama-aminobutyric acid) receptory. Jsou podávány jako anxiolytika, sedativa, myorelaxancia, antikonvulziva, preanestetika, antiepileptika apod. Při dlouhodobém a nadměrném užívání způsobují návyk spojený s nutností zvyšovat aplikované dávky. Po náhlém vysazení léčby se mohou objevit i akutní abstinenční příznaky (křeče, anorexie, svalová ochablost, zvracení, průjem). Riziko vzniku závislosti a tím i zneužívání je však u benzodiazepinů relativně malé. Vzhledem k masovému užívání benzodiazepinů jsou relativně časté intoxikace způsobené předávkováním a potencované současným působením jiných léků nebo alkoholu. Otrava se projevuje ospalostí, komolením řeči, poruchou koordinace pohybů a případně až komatem. Právě bezvědomí neznámé etiologie a podezření na zneužívání drogy je nejčastější indikací kvalitativního průkazu drogy v moči. Benzodiazepiny se obvykle stanovují v rámci současného průkazu deseti, resp. devíti skupin drog (amfetamin a metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy) na společné destičce. Výsledek průkazu se vydává jako negativní, resp. pozitivní při překročení cut-off hodnoty 300 µg/l (kalibrováno na oxazepam).

Vedle tohoto průkazu pomocí testovací destičky s čistě kvalitativním textovým vyjádřením výsledku se u benzodiazepinů často současně realizuje semikvantitativní vyšetření na analyzátoru s kvalitativně odstupňovaným textově vyjádřeným výsledkem (negativní, slabě pozitivní, pozitivní, silně pozitivní). Jedná se o dva odlišné analytické systémy, laboratoř si je proto zcela vědomá možných rozdílů ve výsledcích způsobených např. jinými kalibrátory či jinou citlivostí. 

Biologické poločasy benzodiazepinů se vesměs pohybují v rozmezí cca 5 - 15 h, některé mají delší, např. diazepam 30 -56 h se aplikuje hlavně při dlouhodobé léčbě depredí a úzkosti, některé mají kratší, např. midazolam 1 - 4 h se užívá především jako krátkodobé anestetikum například při endoskopických vyšetřeních. Využití metody je při občasné aplikaci benzodiazepinů možné do cca 3 dnů, u chronických opakovaných aplikací až 4 - 6 týdnů.

   Vždy je nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip).
Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   

 

Související metody a výpočty: Benzodiazepiny semikv.(U)
Další informace:

Benzodiazepiny jsou značně různorodou skupinou léků, jednotlivé druhy vykazují nestejnou analytickou citlivost při kvalitativním průkazu na destičce a semikvantitativním stanovení na analyzátoru. Nálezy obou systémů se doplňují, ale nemohou se navzájem "přehlasovat", tj. když na destičce vyjde pozitivní a na analyzátoru negativní, je třeba celkově hodnotit nález jako pozitivní. Interpretace nálezu u benzodiazepinů je z uvedeného důvodu obtížnější, protože výstup záleží na konkrétním typu benzodiazepinu. Např. nitrazepam vyvolá pozitivní nález na destičce již při koncentraci 200  µg/l, zatímco pozitivní nález midazolamu je na destičce až při koncentraci 6000 µg/l. Nízká citlivost je na destičkách např. i u klonazepamu (lék Rivotril) aj.

Příklady koncentrací (µg/l) jednotlivých typů benzodiazepinů, které vyvolají pozitivní nález na destičce:

Alprazolam 100   Bromazepam 900
Clobazam 200   Nitrazepam 200
Flunitrazepam 200   Oxazepam 300
Lorazepam 3000   Temazepam 100
Midazolam 6000   Triazolam 3000
Clonazepam 500    Nordiazepam 900 
Delorazepam  900    Diazepam  300 
Desalkylflurazepam 200    Chlordiazepoxid  900 
a-hydroxyalprazolam  1500    Norchlordiazepoxid  100 
Lorazepamglukuronid 200    Estazolam  6000 


Pozn.: V praxi se vyskytuje požadavek na průkaz benzodiazepinů u aplikace léku Stilnox. Negativní nález je způsobený tím, že ačkoliv se aktivní látka zolpidem klinicky projevuje obdobně jako benzodiazepiny, je to z chemického hlediska odlišná látka, na kterou imunochemické testy nereagují.

Odkazy:

Příbalový leták - viz Toxikologický screening T10 (U)

Benzodiazepiny semikv. (U)Autor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 29.03.2023