<<< zpět na seznam metod

Gentamicin (P/S)

Název metody: Gentamicin (P/S)
Statim: Ano
Jednotka: mg/l
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Krev nesrážlivá/srážlivá
Odběr: heparinová (Li) plazma s gelem/Sérum s gelem
Vacuette: Zelená (žlutý kroužek) / červená (žlutý kroužek)
Množství: 4 ml
Princip: CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay)
Přístroj: Architect i1000SR
Reagencie: Abbott
Dostupnost: Nepřetržitě (před podáním), denně do 22h (po podání, před+po)
Odezva: Statim: 2h, Rutina: 4h
Poznámka k odběru:

Monitorování hladin se doporučuje při léčbě delší než 3-5 dní, zejména u kriticky nemocných (sepse) anebo pacientů s výraznými změnami farmakokinetiky (renální selhání, dialýza, ascites, obezita).

Odběr před podáním (údolní, trough koncentrace): bezprostředně před dávkou, ne dříve než 30 minut před podáním
Odběr po podání (vrcholová, peak koncentrace): 30 minut po ukončení 30minutové i.v. aplikace, 60 minut po i.m. aplikaci

U pulzního dávkování (1x za 24h, once-daily) se první odběr provádí již po 2. dávce, u konvenčního dávkování (2-3 denně) po 3.-4. dávce, u kriticky nemocných 2. den terapie

ČASTÉ PREANALYTICKÉ CHYBY: Kontaminace vzorku léčivem nebo naopak naředění infuzním roztokem. Pokud možno neodebírat z místa aplikace - opačná paže, alternativní vstup centrálního katetru, řádný proplach kanyly, odsátí zátky fyziologického roztoku.

Vzorek pacientů užívajících beta-laktam musí být zanalyzován co nejdříve (max. do 8 hodin od náběru).

 

Referenční meze:
PodáníVěkRozmezíJednotkaPoznámka
 1x denně; PŘED   ≤1,0 mg/l  
 1x denně; PO   10-30 mg/l  
 2-3x denně; PŘED   ≤2,0 mg/l  
 2-3x denně; PO   5-10 mg/l  

Optimální koncentrace po podání 8-10x MIC.

Infekční endokarditida (synergie s beta-laktamem): 2-3x denně; před: ≤1,0 mg/l, po: 3-5 mg/l.

Zdroj RM:

Konsenzus ÚKBH. Konkrétní cílové terapeutické hladiny odvisí od místa infekce a povahy inf. agens.

Klinický popis:

Aminoglykosidové antibiotikum s baktericidním účinkem (zejména na G- aeroby) závislým na vrcholové koncentraci a dlouhým post-antibiotickým efektem. Vykazuje synergismus s beta-laktamovými antibiotiky (pozor, může dojít k inaktivaci in vitro). Vylučuje se téměř výhradně glomerulární filtrací - je třeba dbát zvýšené opatrnosti zejména u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin. Eliminační poločas zde může být prodloužen až 20x. Nejzávažnějšimi nežádoucími účinky jsou nefrotoxicita a ototoxicita. Dávkování je odvozeno od dávkovacího schématu (konvenční vs. pulzní), doporučuje se monitorování sérové koncentrace a individualizace terapie. Během léčby je třeba sledovat renální funkce. S pomocí pracovníků ÚKBH/OLO a farmakokinetického softwaru je možné nastavit optimální léčebné schéma u konkrétního pacienta. Farmakokinetická interpretace je prováděna po vyplnění žádanky (papírové nebo lépe elektronické) nebo telef. požadavku (viz Další informace).

Další informace:

Přepočtový faktor: µmol/l = 2,1 x mg/l

Farmakokinetika:

Pokyny k terapeutickému monitorování hladin vankomycinu a aminoglykosidových ATB - interní edukační dokument pro sjednocení pravidel odběrů vzorku krve ke stanovení hladin vankomycinu, gentamicinu a amikacinu.

Žádanky:
Elektronická ve WM - pokyny k vyplnění (interní dokument) - žádanku není třeba tisknout - provádějící pracoviště je automaticky notifikováno.
Papírová (PDF)

Kontakty pro farmakokinetickou interpretaci:

Oddělení klinické farmacie
1/ Lochotín: PharmDr. Jaroslava Červeňová, Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D. – kl. 4192, PharmDr. Lada Feřtová - kl. 3056
2/ Bory: PharmDr. Lenka Dvířková – kl. 2184, PharmDr. Daniel Diviš, Mgr. Pavel Sazama – kl. 1264

Pro interpretaci naměřené hladiny je nutné znát dávkový režim, časy podání dávek a přesný čas náběru vzorku.

 Autor: PharmDr. Michal Vostrý  
Poslední aktualizace: 08.09.2023