<<< zpět na seznam metod

Toxikologický screening T10 (U)

Název metody: Toxikologický screening T10 (U)
Podřazené metody: Tramadol - průkaz (U), Fentanyl - průkaz (U), Zolpidem - průkaz (U), Kanabinoidy - průkaz (U), Kokain - průkaz (U), MDMA (extáze) - průkaz (U), Metamfetamin - průkaz (U), Opiáty - průkaz (U), Amfetamin - průkaz (U), Benzodiazepiny - průkaz (U)
Statim: Ano
Klíčová slova: Toxikologie v moči, drogy v moči, Triage (starší již nepoužívané), Ultimed, Dialab
Jednotka:
Žádanka: Rutinní, elektronická
Materiál: Moč
Odběr: Vacuette močová 10,5 ml
Vacuette: Žlutá
Množství: 5 ml
Princip: Imunochromatografie (kazetový test)
Přístroj: Multi-drogové panely
Reagencie: Dialab
Dostupnost: Nepřetržitě
Odezva: Statim 2h; rutina 4h
Poznámka k odběru:

Nevyžaduje se žádná zvláštní úprava moče, nevhodné jsou pouze silně naředěné vzorky moče, např. po podání velkého množství tekutin (pití, infúze). 

Referenční meze:
PohlavíVěkRozmezíJednotkaPoznámka
         

Viz průkazy jednotlivých drog.

Zdroj RM:

Příbalové letáky firmy Dialab a JK-Trading.

Klinický popis:

Požadavky na kvalitativní screening, či průkaz event. semikvantitativní stanovení jsou velmi rozmanité (potenciální dětské otravy, kontrola psychiatrických pacientů, akutní intoxikace na emergency, CEPHA, atd.).

   Vždy je přitom nutné myslet na to, že imunochemické testy, které jsou k dispozici, nejsou zcela specifické,  různé zkřížené reakce (tabulky s údaji výrobce o otestovaných možnostech zkřížených reakcí různých látek a léků viz dole odkaz na příbalový leták) mohou způsobit falešně pozitivní nálezy, sporné jsou hraniční koncentrace, při kterých o pozitivitě či negativitě může rozhodnout např. jen stupeň naředění moče, hrozí riziko pokusů o znehodnocení vzorků moče ze strany vyšetřovaných osob (určité možnosti odhalení vlivu ředění, přídavků oxidujících či redukujících látek, změny pH aj. poskytuje testovací destička Drug Adulteration Strip). Nálezy proto bez následného potvrzení např. chromatografickými postupy nelze použít pro forenzní účely a závěry je nutné formulovat velmi opatrně, viz u veškerých výsledků v LIS automaticky připojovaný upozorňovací text. 
   Příklady možného falešně pozitivního nálezu:
Pozitivní nález metadonu u pacienta, který není zařazený do substitučního programu, může být způsoben zkříženou reakci s vyšší koncentrací tramadolu
= Pozitivní nález amfetaminu na T10 při léčbě antihypertenzivem DOPEGYT (metyldopa).
= Pozitivní nález kanabinoidů a barbiturátů při aplikaci ibuprofenu. 
=
Falešně pozitivní Tramadol při terapii Venlafaxinem.

 

Biologické poločasy viz popis metod pro jednotlivé drogy.

Související metody a výpočty: Kratom - průkaz (U), Kanabinoidy semikv.(U), Tricyklická antidepresiva - průkaz (U), Kotinin - průkaz (U), Metadon - průkaz (U), Opiáty semikv. (U), Amfetaminy semikv. (U), Barbituráty - průkaz (U), Benzodiazepiny semikv.(U), Buprenorfin - průkaz (U)
Další informace:

Set T10 sice obsahuje 10 testovacích okének, ale při rutinním použití se vydává jen 9 výsledků. Samostatné výstupy pro U-Amfetamin a U-Metamfetamin se vydávají spojené do jednoho výstupu v rámci metody U-Amfetaminy. Pro pozitivitu tohoto společného výstupu je dostačující průkaz pouze jedné z uvedených forem.

 V čase se mění spektrum nejčastěji zneužívaných látek. Např. téměř vymizelo zneužívání barbiturátů, ale na druhé straně se extrémně rozšířilo (nejen v ČR, ale třeba i v USA) zneužívání fentanylu. Od 20.2.2023 se proto realizovala optimalizace spektra metod zařazených do T10. Vyřadily se obsolentní BAR (barbituráty), MTD (metadon), TCA (tricyklická antidepresiva) a nově se zařadily aktuální položky, tj. FEN (fentanyl), TRA (tramadol), ZOL (zolpidem).

Vyřazené položky lze nadále vyžadovat cíleně jednotlivě, nově zařazené již nadále nelze požadovat samostatně. 

Vedle tohoto vyšetření pomocí testovací destičky s čistě kvalitativním textovým vyjádřením výsledku (negativní nebo pozitivní) se u čtyř metod (BZO, AMP, OPI, THC) často současně realizuje semikvantitativní vyšetření na analyzátoru s kvalitativně odstupňovaným textově vyjádřeným výsledkem (negativní, slabě pozitivní, pozitivní, silně pozitivní).
Jedná se o dva odlišné analytické systémy, laboratoř si je proto zcela vědomá možných rozdílů ve výsledcích způsobených např. jinými kalibrátory či jinou citlivostí. Při této diskrepanci je u výsledkový list doplněn komentářem: "Diskrepance imunochemických metod při screeningu skupin zneužívaných látek může být způsobena odlišnou analytickou specifičností použitých protilátek (různá citlivost k mateřským látkám a metabolitům vzhledem k nastavené hodnotě cut-off), případně použitím různých kalibračních látek. K potvrzení nálezu je zapotřebí specifické separační metody (např. GC-MS - Ústav soudního lékařství)."

 

Možné příčiny falešných negativit (FN) a pozitivit (FP):

Test

FN

FP

Amfetaminy

L-amfetamin,
L-metamfetamin, MDMA, kathinony, "bath salts"

ranitidin, amantadin, bupropion, fenylpropolamin, labetalol, methylfenidát, fentermin, selegilin, trazodon, bromfeniramin, chlorpromazin, desipramin, efedrin, pseudoefedrin, promethazin, ritodrin, trimipramin, fluoxetin, metformin, thioridazin, aripiprazol, atomoxetin, ofloxacin, fenylefrin, methyldopa, difenhydramin, doxylamin

Extáze

 

difenhydramin, bupropion, trazodon

Benzodiazepiny

alprazolam, klonazepam, lorazepam

oxaprozin, sertralin, efavirenz

Kokain

kokain, ekgonin, ekgoninmetylester, kokaethylen

flukonazol

Opiáty

oxykodon, oxymorfon, fentanyl, hydrokodon, hydromorfon, meperidin, metadon

levofloxacin, ofloxacin a další chinolony, mák, verapamil, dextrometorfan, doxylamin, difenhydramin, chinin, rifampin, rifampicin, ibuprofen, amisulprid, sulprid, metadon, naloxon, tramadol

Kanabionoidy

syntetické kanabinoidy

dronabinol, nabilon, kys. niflumová, ibuprofen, naproxen, efavirenz, pantoprazol, CBD, promethazin, tolmetin

Metadon

EMDP (metabolit metadonu)

chlorpromazin, klomipramin, difenhydramin, quetiapin, thioridazin, verapamil, doxylamin, tramadol, moxastin

TCA

 

karbamazepin, difenhydramin, hydroxyzin, quetiapin, cyklobenzaprin, fenothiaziny

Fentanyl

 

risperidon, ziprasidon, metamfetamin, labetalol

Buprenorfin

 

amisulprid, sulprid, tramadol

Tramadol

 

venlafaxin, fexofenadin

Barbituráty

hexobarpital, thiopental

ibuprofen, naproxen, fenytoin

 

 

Odkazy:

Příbalový letákAutor: Ing. Václav Senft
Poslední aktualizace: 27.03.2024