Podporovánowww.eeagrants.org
Aktualityprojekt byl úspěšně realizován

Projekt

Rozvoj činnosti a modernizace vybavení
Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN PlzeňProgram: CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Programová oblast: PA 27-3 - Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku
Výsledek programu: Zlepšení přístupu a kvality zdravotní péče, včetně reprodukční a preventivní dětské zdravotní péče
Výsledek projektu: Rozvoj primární a sekundární péče zaměřené na snížení následků onemocnění, úrazů a zdravotních problémů v dětském věku
Termín zahájení: 1.1.2015
Termín dokončení: 30.4.2016
Rozpočet - celkové výdaje projektu: 8 678 873 Kč
Rozpočet - dotace: 6 943 098 Kč
Rozpočet spolufinancování: 1 735 775 Kč
Skutečnost - celkové výdaje projektu: 7 021 328 Kč
Skutečnost - dotace: 5 617 062,4 Kč
Skutečnost - spolufinancování: 1 404 265,6 Kč
Stručné shrnutí projektu: Fakultní nemocnice Plzeň v souladu se zaměřením výzvy rozšířila aktivity sekundární a terciární prevence doplněním a rozšířením činností již existujícího Centra vývojové péče (CVP). Projekt byl zaměřen na multidisciplinární péči, jež začíná v novorozeneckém období a kontinuálně pak pokračuje do předškolního věku, eventuálně déle, a je koordinována a soustředěna na jednom ambulantním pracovišti - pro komfort dětí a rodičů.
Cílem činnosti CVP je minimalizovat následky perinatálního postižení rizikových dětí, jejich integrace do rodiny, vzdělávacího systému a celé společnosti, a umožnit tak postiženému jedinci participovat na blahobytu společnosti. Cíle jsou naplňovány v průběhu dlouhodobého sledování vývoje dítěte často do věku 2 roky nebo více. Sledování vývoje a aktivní pátrání po prvních známkách porušeného vývoje představuje účinný nástroj sekundární prevence. CVP FN v Plzni připravilo soubor opatření a zahrnulo je do systému prevence.
Problematika původních neonatologických pacientů je pestrá a kombinovaná, po rozšíření provozu pracoviště je nyní možné více problémů vyřešit při jedné návštěvě. Díky nově zřízené pracovně bylo možné rozšířit úvazek psycholožky, jež sleduje u těchto dětí jak vývojový kvocient pomocí plánovaných metodik, tak odhaluje poruchy např. autistického spektra.
Speciálně pedagogická péče je nezastupitelná v nácviku a dosahování alternativních metod komunikace u dětí s existující poruchou. Zapojení speciální pedagožky několik hodin týdně bylo rovněž nedostatečné a vzhledem k rostoucím potřebám péče byl její úvazek v CVP navýšen. Z tohoto důvodu vznikla potřeba vybavit novou pracovnu, která je současně využívána i klinickou logopedkou. Logopedická péče tak bude zařazena již od novorozeneckého věku, kdy cestou orofaciální stimulace a dosažení nejdříve schopnosti příjmu potravy se připraví podmínky pro následný rozvoj řečových schopností dítěte.
Pro zlepšení kvality prostředí byla vyzdobena čekárna a pracovny nábytkem, dětskými hracími a interaktivními prvky tak, aby již prostředí samotné působilo na děti motivačně.
Nedílnou součástí vyšetření dítěte v CVP je sonografická kontrola z nejrůznějších indikací. U malých dětí lze pomocí sonografie vyšetřit prakticky jakýkoli orgán a tkáň, podmínkou je však odpovídající kvalita zobrazení a vhodná sonda. Sonograf proto musel být vybaven na vyšetření drobných objektů a tkáňových změn, kteréhokoli orgánu v těle, a to jak u nejmenších, tak také u větších dětí. Nákup moderního sonografu spolufinancovaného z fondů tak umožnil provádět všechna potřebná sonografická vyšetření u malých dětí v rámci CVP. Mezi přínosy je možné řadit značnou eliminaci rizika nakažení dítěte a současně také zvýšení komfortu pro dítě i rodiče.
Rovněž pořízením dalšího přístroje - kamery pro vyšetření oční sítnice se zvýšila kvalita péče. Pomocí pořízené kamery pro vyšetření oční sítnice je možné objektivní hodnocení nálezu na sítnici nedonošených dětí s retinopatií. Vyšetření je šetrné, je možné ho dle potřeby opakovat a sledovat vývoj nálezu, či včas indikovat léčebný zákrok. V raném věku se nachází mnoho dalších patologických očních nálezů, jež vyžadují oftalmologické sledování a léčení. Vzhledem k tomu, že malé děti obvykle nespolupracují, stává se klasické oční vyšetření obtížné, často nemožné, a proto je retinální kamera významným přínosem.
Rovněž Brožura pro rodiče je velkým přínosem. Cílem bylo podat rodičům srozumitelnou formou popis hlavních diagnóz u perinatálně ohroženého dítěte, vysvětlit léčebné a ošetřovatelské postupy, zdůraznit smysl zapojení rodičů do vývojové péče. Brožura pomáhá informovat rodiče a je také je velkým přínosem pro navázání dobré spolupráce. Obsahuje důležité zdravotní, léčebné a ošetřovatelské informace, a dále pak i informace o sociální péči a jiné. Publikace byla připravena pracovní skupinou složenou z neonatologa, oftalmologa, psychologa, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga a logopeda.
Realizace projektu byla zajištěna zaměstnanci FN Plzeň.